Waterbeheersplan voor Rumst

Klimaatverandering is helaas onomkeerbaar. Regenbuien worden intensiever en overtollig water kan in korte tijd veel schade veroorzaken. We werken aan een goed waterbeheersplan voor onze gemeente.  In dit waterbeheersplan voorzien we maatregelen om het water te begeleiden, te verzamelen, af te voeren en te infiltreren. Het plan bestaat uit een combinatie van maatregelen en biedt oplossingen voor korte, hevige regenbuien en voor aanhoudende regen.

Waterbeheer bij korte, hevige regenbuien

Bij kortstondige hevige regenbuien zijn een aantal plaatsen in de gemeente watergevoelig. Dat willen we verhelpen door grote openbare werken uit te voeren.

Doelhaagstraat-Tuinwijk (C)

Het regenwater van de Doelhaagstraat loopt nu via de Tuinwijk in de riolering van de Kerkstraat. De gemeente bereidt werken voor waarbij dit regenwater via een aparte buis onder de Ekkersgatstraat naar de Oude Nete-arm zal stromen.

Haardorst-Peperstraat (B)

In mei 2016 starten we met de heraanleg van de Antoine De Winterstraat. Het regenwater van de grote verharde oppervlakte op de site Stuyvenberg gaat dan via een aparte buis onder de Antoine De Winterstraat en onder de Schoolstraat, richting de Oude Nete-arm.

Molenstraat-Kerremansstraat (A)

Door de heraanleg van de Kerremansstraat zal het regenwater niet meer in de riolering onder de Molenstraat lopen, maar via een extra buffer in de Molenbeek terechtkomen. Op piekmomenten zal dit de overdruk op de riolering verlichten.

Waterbeheer bij aanhoudende regen

Januari 2016 ligt nog vers in de herinnering. Toen liepen heel wat tuinen, straten en kelders onder water. De brandweer, Pidpa en onze technische dienst waren de hele dag in de weer. Ook de burgemeester bezocht de getroffen plaatsen. Het was een uitzonderlijke situatie waarbij zeer veel regen over een langere periode viel. Bijna alle grachten en beken stonden vol en de grond was op vele plaatsen verzadigd. Hoe kunnen we zulke situaties voorkomen en beter beheren? Het gemeentebestuur neemt volgende initiatieven.

Kruispunt Bussestraat-Morenhoekstraat (1)

Probleem: Het grote hoogteverschil in de Morenhoekstraat doet het water te snel richting Bussestraat stromen.
Oplossing: Hogerop meer water afleiden en opvangen in een bufferbekken. Een tweede gracht creëren, zodat de baangracht niet overbelast wordt.

Kapellenlei (2)

Probleem: De gracht langsheen de E19 is verzand.
Oplossing: De provincie moet de gracht verdiepen.

Hoveniersstraat (Rumstse Scheibeek) (3)

Probleem: De Rumste Scheibeek kon het water niet meer slikken. Velden en een deel van de Hoveniersstraat liepen onder.
Oplossing: Het recent aangelegd bufferbekken stond helemaal vol. De gemeente voorziet nog een tweede bufferbekken op de Scheibeek. Ook Waterlink wordt betrokken, omdat hun pompgemaal het water over de dijk moet pompen.

Herderstraat (4)

Probleem: Enkele privé-grachten liepen over.
Oplossing: Privé-eigenaars moeten hun privé-grachten onderhouden.

Catenbergstraat (5)

Probleem: De ondergrondse buis was lek geslagen. Deze vervoert water van hoger gelegen drassig gebied ten zuiden van dennenbos.
Oplossing: Een buffering hogerop kan het water vertraagd afvoeren. We gaan na of dit water niet beter richting de oude kleiputten kan afgeleid worden.

Tuinwijklaan (6)

Probleem: Kelders en tuinen liepen onder in de buurt van Tuinwijklaan. Door de hoogwaterstand was een pomp overbelast en uitgevallen.
Oplossing: In het voorjaar van 2016 wordt een automatische verwittiging geïnstalleerd, die een alarm geeft als een pomp uitvalt.

Steenweg Op Waarloos (Mandoerse beek) (7)

Probleem: De grachten naast de velden aan de Steenweg op Waarloos konden het water niet slikken en zetten de Steenweg onder water.
Oplossing: De diameter van de buis onder de Steenweg op Waarloos vergroten.

Predikherenhoevestraat/Hoge Zandvelden (Bosbeek) (8)

Probleem: De riolering van de Predikherenvelden wordt overbelast bij hevige regenval en geeft wateroverlast in de Predikherenhoevestraat.
Oplossing: De gracht naast de Irislaan afkoppelen van de riolering en aantakken op de Bosbeek. De beek ten zuiden van de Krokuslaan wordt van algemeen belang en dient geherprofileerd te worden. Het gepland gemeentelijk bufferbekken ten zuiden van de Tulpenlaan zal meer ruimte geven aan de Bosbeek.

's Herenbaan (Bosbeek) (9)

Probleem: De Bosbeek en water van hoger gelegen velden boven de ‘s Herenbaan geven wateroverlast.
Oplossing: Het gepland provinciaal bufferbekken op de Bosbeek zal hier soelaas bieden. De grachten van de hoger gelegen velden moeten hierop aansluiten.

Downloads

Naar top