Wat betekent het nieuw KB identificatie en registratie voor u als pluimvee- of konijnenhouder?

Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor u als pluimvee- of konijnenhouder.

Waarom een KB?

Voor de publicatie van het nieuwe KB was er enkel sprake van een eenvoudige registratieplicht voor pluimveebedrijven. Bepaalde types bedrijven (broeierijen, grote hobbyhouderijen,…) zijn op vandaag nog niet geregistreerd in Sanitel. Daarnaast zijn de gekende gegevens (soort, capaciteit, type pluimvee,…) nog niet specifiek genoeg. Ook konijnenhouderijen zijn nog niet geregistreerd in Sanitel. Vanuit sanitair oogpunt en traceerbaarheid vormt het nieuwe KB een meerwaarde voor zowel de pluimvee- als konijnensector.

Voor wie is dit KB van toepassing?

Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het KB al dan niet voor u van toepassing. Volgende 10 pluimveesoorten zijn in het KB opgenomen: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels.

Voor pluimvee wordt er een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen pluimvee (pluimvee bestemd voor de voedselketen) en hobbypluimvee (pluimvee dat nooit bestemd is voor de voedselketen[1]).

Van zodra u 1 dier in de voedselketen brengt, dient u zich te laten registreren in Sanitel. Dit geldt zowel voor pluimvee als voor konijnen. 

 

Wie laat zich vanaf nu registreren in Sanitel?

 • Pluimveebedrijf (pluimvee en/of producten bestemd voor de voedselketen)
  • U houdt pluimvee voor de vleesproductie: van zodra u één stuk pluimvee in de voedselketen brengt
  • U houdt selectie- of vermeerderingspluimvee (broedei-productie)
  • U houdt opfokpluimvee
  • U houdt pluimvee voor productie van consumptie-eieren, tenzij u op jaarbasis minder dan 15.000 eieren rechtstreeks aan de eindconsument levert. Dit staat gelijk met het houden van minder dan 50 legkippen
 • Hobbypluimvee (pluimvee dat nooit in de voedselketen komt)
  • U houdt meer dan 199 stuks pluimvee (uitgezonderd loopvogels)
  • U houdt 4 of meer struisvogels
  • U houdt 6 of meer emoes, nandoes en kasuarissen
  • U wenst (nu en dan) hobbypluimvee te verkopen op markten (ongeacht het aantal dat u thuis houdt)
 • Bedrijf van een pluimveehandelaar
  • o U bent een pluimveehandelaar, natuurlijk of rechtspersoon, die pluimvee en hobbypluimvee verhandelt door gebruik te maken van een inrichting
 • Broeierijen
  • U heeft een broedcapaciteit vanaf 50 eieren van loopvogels
  • U heeft een broedcapaciteit vanaf 200 eieren van ander pluimvee
 • Bedrijf met konijnen die bestemd zijn voor de voedselketen
  • U houdt konijnen voor de vleesproductie: van zodra u één konijn in de voedselketen brengt

Wat houdt het KB in?

 • Meerdere pluimveebeslagen per adres
  Voor de publicatie van het KB was er ongeacht het aantal stallen of pluimveesoorten maar één pluimveebeslag per bedrijf (adres) mogelijk. Met het nieuwe KB is het mogelijk dat u op uw bedrijf meerdere beslagen kan houden. Naargelang het geval is dit zelfs verplicht, omdat éénzelfde beslag pluimvee maar één toom kan bevatten. Een toom is pluimvee van eenzelfde diersoort, eenzelfde type, met dezelfde leeftijd en gezondheidsstatus en in eenzelfde huisvestingstype gehouden.
  Als u meerdere tomen houdt, dient u dus meerdere beslagen aan te vragen. Houdt u op uw bedrijf eenzelfde toom in meerdere stallen, dan heeft u de vrije keuze om voor elke stal of voor een groep van stallen een apart beslag aan te vragen. 
  Elk beslag vormt een aparte productie-eenheid die toegankelijk is via een aparte voorruimte. De sanitaire verantwoordelijke, het adres, de bedrijfsdierenarts en de bedrijfsbegeleidende dierenarts dienen dezelfde te zijn voor alle beslagen binnen eenzelfde inrichting.
 • Identificatie
  Het nieuwe KB legt geen verplichting op om pluimvee of konijnen individueel te identificeren. Indien de veehouder zelf een eigen identificatiesysteem wenst te hanteren is dit toegelaten. Enkel de sportduiven die in de voedselketen worden gebracht, vormen hier een uitzondering op: deze dienen wel geïdentificeerd te zijn met de pootring verplicht door de KBDB.
 • Bedrijfsregister
  Houders van pluimvee (uitgezonderd hobbypluimvee) en konijnen dienen een register per beslag op weekbasis bij te houden. Dit is in het kader van traceerbaarheid van alles wat in de voedselketen terecht komt. Dit register dient binnen de 3 dagen na het einde van de week aangevuld te worden. De inhoud is wettelijk bepaald, zowel de lay-out als de manier van bijhouden (op papier of digitaal) kan u vrij kiezen. Het register dient 5 jaar bewaard te worden op het bedrijf.
 • Verplichte registratie verplaatsingen
  Het nieuwe KB brengt ook verplichtingen met zich mee op vlak van het vervoer van pluimvee (uitgezonderd hobbypluimvee) en konijnen. Bij alle verplaatsingen tussen bedrijven dient een verplaatsingsdocument opgemaakt te zijn op het moment van het transport. De inhoud van het document is wettelijk bepaald, maar de lay-out en de manier van bijhouden (op papier of digitaal) kan u vrij kiezen. Binnen de 7 dagen na het uitgevoerde transport, dient het geregistreerd te worden in Sanitel. Het document wordt 5 jaar bijgehouden door de laadplaats, de losplaats en de vervoerder.
  Transporten vanaf de broeierij (eendagskuikens) mogen gebeuren zonder verplaatsingsdocument, op voorwaarde dat de broeierij alle gegevens voor elk transport binnen de 7 dagen in Sanitel registreert.

Financiering KB I&R via jaarlijkse retributie per beslag

Nieuw binnen het KB is dat er voortaan ook een jaarlijkse retributie is voor de pluimvee- en konijnensector. Zoals in de andere sectoren, draagt iedere pluimvee- en konijnenhouder daarmee zelf bij in de kosten voor de basisdienstverlening rond I&R. De registratie van elke veehouderij, elk beslag, evenals elke verplaatsing van tomen in Sanitel is namelijk van belang om de traceerbaarheid te kunnen garanderen en optimaliseren. De tarieven kan u steeds raadplegen op de tarievenlijst via www.dgz.be/tarieven.

DGZ helpt u bij het toepassen van dit KB

Alle documenten die nodig zijn voor registratie naar aanleiding van het nieuw KB kunt u verkrijgen bij DGZ. Op basis van de actuele gegevens die u DGZ bezorgt met de ingevulde documenten, registreert zij deze in Sanitel waarna u een beslagfiche met de geregistreerde gegevens ontvangt ter bevestiging. Zijn er wijzigingen van de beslaggegevens? Meldt deze dan altijd via de beslagfiche.

Contactgegevens

Met uw vragen over het nieuwe KB I&R pluimvee en konijnen kunt u terecht bij DGZ op 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be .

 

[1] Het houden van (hobby)pluimvee en van konijnen, waarvan het vlees of de eieren enkel en alleen gebruikt worden voor de persoonlijke huishoudelijke consumptie binnen het gezin, is geen activiteit in de voedselketen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail