Vierde Pijler projecten

Vraag online aan

Projecten van 4de pijler organisaties waarbij inwoners van onze gemeente betrokken zijn, kunnen rekenen op financiële ondersteuning van het lokaal bestuur Rumst. Het gaat om duurzame projecten die de levensomstandigheden van de armsten verbeteren en steun bieden aan mensen die opkomen tegen armoede en onrecht

De ingediende projecten worden besproken tijdens een raadscommissie in november.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend via dit online aanvraagformulier 
 • Het aanvraagdossier wordt ingediend uiterlijk op 15 oktober
 • De aanvrager is bereid om het project toe te lichten op een raadscommissie
 • De voorstellen worden geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria:
  1. Ontwikkelingsrelevantie: de mate waarin het project bijdraagt tot een verbetering van de algemene levenskwaliteit van de eindbegunstigden (=de mensen die genieten van het project), d.w.z. onderwijs, gezondheidszorg, voedselveiligheid, beschikbaarheid van water, enz.
  2. Verankering: de mate waarin een project lokaal wordt verankerd en eventueel geïntegreerd wordt in een breder kader van gemeenschapsontwikkeling.
  3. Duurzaamheid van de door het project beoogde effecten na eventuele stopzetting van de financiering door de partner uit Rumst. Projecten rond noodhulp komen niet in aanmerking.
  4. Mogelijkheden tot controle (aanwending van de middelen).De indiener toont aan dat de middelen efficiënt en effectief worden aangewend a.d.h.v. rekeningen, facturen, verslagen, foto’s, …
  5. Coherentie van het project: dit heeft zowel betrekking op het project zelf als op de begroting (en indien voorhanden de afrekening van eerdere door de gemeente gesubsidieerde projecten).
  6. Binding met de gemeente Rumst: De indiener toont aan dat er in Rumst een draagvlak is voor het project en dat er een actieve groep werkzaam is rond het project.
  7. Noordwerking: De indieners van een project informeren de bevolking over en betrekt de bevolking bij de ontwikkeling van het project.
  8. Continuïteit: Voor projecten die een voortzetting zijn van eerdere ingediende en gesubsidieerde projecten wordt geëvalueerd in hoeverre met eerdere opmerkingen werd rekening gehouden bij de opmaak van het nieuwe project. Alleen als de indiener aantoont dat zijn engagement over een langere periode loopt zal de gemeente Rumst langer dan drie opeenvolgende jaren dezelfde organisatie(s) of projecten van dezelfde indiener kunnen subsidiëren.
  9. Inbreng eigen financiële middelen: De indiener van een project toont aan dat er naast de subsidie waarvoor men het project indient ook een eigen financiële inbreng is.
  10. Na toekenning van de subsidie maakt de aanvrager een financieel rapport met een overzicht van de inkomsten en uitgaven en een inhoudelijk werkingsverslag met foto’s van het project waarin de betrokkenheid van de doelgroep blijkt en de manier waarop het project door de doelgroep kan worden overgenomen over voor 15 september van het daarop volgende jaar. Op alle promotiemateriaal en in publicaties m.b.t. het project waarvoor subsidie werd verkregen, vermeldt de aanvrager de ondersteuning van de gemeente Rumst.

Hoe aanvragen

Vraag je subsidie aan via bovenstaande knop.

Afhandeling

De subsidies worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget in de meerjarenplanning. De subsidie wordt beperkt tot maximaal 3.500 euro per project. De subsidie bedraagt max. 75% van de totale kosten. Reis- en/of verblijfskosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Indien het thema van het ingediend project te maken heeft met drinkwatervoorziening kan de gemeente Rumst het project indienen voor een subsidiëring bij de intercommunale drinkwatermaatschappij Pidpa.

Er wordt een onafhankelijke jury samengesteld van 3 personen met expertise op het vlak van 4e pijlerprojecten. De jury voorzien een advies rond de toekenning en de verdeling van de beschikbare toelagen.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.
De gemeenteraad beslist over de toekenning en de verdeling van de beschikbare toelagen.

Naar top