Verkrijgen van Belgische Nationaliteit

Maak een afspraak

Je kan de Belgische nationaliteit verwerven door:

 • Een nationaliteitsverklaring
 • De naturalisatieprocedure

Nationaliteitsverklaring:

Men kan de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn hoofdverblijfplaats. Vervolgens zal het volledige dossier met bewijsstukken worden overgemaakt aan de Procureur des Konings, de dienst vreemdelingenzaken en de dienst staatsveiligheid, die binnen de vier maanden een advies uitbrengen. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen:

 • Artikel 12bis 1.1 op basis van geboorte in België;
 • Artikel 12 bis 1.2 op basis van maatschappelijke integratie en economische participatie;
 • Artikel 12 bis 1.3 op basis van huwelijk met Belg of ouder van Belgisch kind;
 • Artikel 12 bis 1.4 op basis van invaliditeit of pensioen;
 • Artikel 12 bis 1.5 op basis van integratie in de onthaalgemeenschap

Ook voor minderjarigen zijn er verschillende manieren om de Belgische nationaliteit te verkijgen:

 • Artikel 8: op grond van de nationaliteit van de ouders
 • Artikel 9: op grond van adoptie en nationaliteit van de adoptieouders
 • Artikel 11§1 – artikel 11§2: kind geboren in België
 • Artikel 12: ouder heeft de Belgische nationaliteit verkregen/herkregen.

Een kind van minder dan 18 jaar, wordt de Belgische nationaliteit toegekend, wanneer de ouder de Belgische nationaliteit verkrijgt, op voorwaarde dat dat kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.

Deze procedures zijn kosteloos.

Een correcte dossiersamenstelling is afhankelijk van de procedure, voor meer info neem contact op met de dienst burgerlijke stand.

Naturalisatieprocedure:

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Ook staatlozen kunnen een beroep doen op naturalisatie. Erkende vluchtelingen kunnen door de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit vanaf 1 januari 2013 geen naturalisatieaanvraag meer indienen.

Je komt in aanmerking als je:

 • ofwel buitengewone verdiensten bewijst aan België
 • ofwel erkende staatloze bent

Je dient een naturalisatieverzoek in door het standaardaanvraagformulier in te vullen. Dat formulier kan je verkrijgen bij de gemeente.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden zijn:

 • minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • Vijf jaar wettelijk verblijf in België hebben (= verblijf van onbeperkte duur);
 • bewijs levert van kennis van de Nederlandse taal;
 • bewijs levert van maatschappelijke integratie;
 • bewijs levert van economische participatie.

Hoe aanvragen

De wetgeving hierover is heel complex. Neem contact op met de burgerlijke stand van onze gemeente, zij kunnen je hierover meer informatie geven.

Kostprijs

U dient het 150 EUR registratiekosten te betalen.  

Voor Rumst dien je u te wenden tot:

Registratiekantoor – Nationaliteitskeuze - Italiëlei 4 bus 3 - 2000 Antwerpen

De heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit bedoeld in artikel 238 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten behoort tot de bevoegdheid van het registratiekantoor bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de vergunningen tot verandering van naam of van voornamen, in wiens ambtsgebied de hoofdverblijfplaats van de vreemdeling is gevestigd.

Wat meebrengen

 • Originele geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Fotokopij van de huidige verblijfsvergunning
 • Akten van huwelijk, geboorteakten van minderjarige kinderen (afhankelijk van de procedure)
 • Bewijs van taalkennis
 • Bewijs van maatschappelijke integratie
 • Bewijs van economische participatie
Naar top