Vastgoedinformatie

Thuisloket

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. Deze informatie is dus van belang voor het verlijden van aktes en de informatieplicht met betrekking tot publiciteit. Overeenkomstig artikel 6.2.2, 4° van de VCRO wordt de schending van de informatieplicht, zoals vermeld in de artikels 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de VCRO een stedenbouwkundige inbreuk genoemd.

Bij het lokaal bestuur Rumst kan je vastgoedinformatie aanvragen als één geheel, namelijk een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie waarover de gemeente beschikt betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,… wat wordt samengevat in de stedenbouwkundige inlichtingen. Deze juridische documenten zijn eveneens afzonderlijk te bekomen en geven je een overzicht van de relevante ruimtelijke informatie van een perceel.

  • Uittreksel plannenregister
    Wil je enkel de zonering en de voorschriften van een perceel kennen, dan kan je een uittreksel uit het plannenregister aanvragen. Dit uittreksel geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, …) die van kracht zijn op één bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar je rekening dient mee te houden indien je op dit perceel een project wil voorzien.
  • Uittreksel vergunningenregister
    Ben je geïnteresseerd in de lijst van de verleende vergunningen op een bepaald perceel, dan kan je een uittreksel uit het vergunningenregister aanvragen. In dit uittreksel staan ook de vastgestelde bouwovertredingen vermeld.
  • Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen
    Informatie betreffende milieu en natuur, huisvesting en economie, bescherming onroerend erfgoed en erfdienstbaarheden voor het desbetreffende perceel.

Opgelet: Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende, maar toch bestaande, inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Vastgoedinformatie is een momentopname, is louter informatief en heeft dus niet dezelfde (juridische) waarde als een omgevingsvergunning of een stedenbouwkundig attest. Het kan niet leiden tot een vrijstelling van een vergunningsaanvraag.

Hoe aanvragen

Je dient je éénmalig te registreren via het aanvraagformulier.

De dienst omgeving behandelt vervolgens je aanvraag. Van zodra de registratie rond is, krijg je hiervan bericht per e-mail. Vervolgens kan je via het webformulier 
onbeperkt vastgoedinformatie opvragen voor één of meerdere percelen in Rumst. Je kan percelen aanduiden op een kaart, via ingave van een adres of via ingave van perceelgegevens.

Vastgoedinformatie aanvragen

Kostprijs

Vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen): 50 euro
De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail