Bouwen

Sinds 1 januari 2018 spreekt men niet meer van bouwvergunning of milieuvergunning. De omgevingsvergunning betreft de integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één vergunning. Daarbij worden zowel de aanvraag, de procedure als de beslissing geïntegreerd.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, valt onder de noemer omgevingsvergunning.

Er zijn nog altijd projecten die louter stedenbouwkundig of louter milieuhygiënische aspecten bevatten en er zijn ook projecten die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning is in de meeste gevallen vereist voor:

  • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
  • het aanbrengen van verhardingen
  • het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc
  • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
  • het rooien van bomen
  • het plaatsen van reclame
  • het wijzigen van het gebruik van een gebouw (functiewijziging)
  • het aantal woongelegenheden wijzigen

Een omgevingsvergunning wordt afgeleverd als je bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften. De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten.

Aanvraag

Stap 1: inlichtingen verzamelen

Stap 2: je dossier samenstellen

Stap 3: je dossier indienen

Stap 4: de weg van je dossier

Stap 5: na goedkeuring / weigering van je omgevingsvergunning

Stap 6: waar moet je nog aan denken


Thuisloket