Telewerkreglement

Doel

Tele- en thuiswerken betekent dat een medewerker zijn normale werkzaamheden niet op de kantoorwerkplek uitoefent, maar op een andere werkplek, thuis of elders.
 
Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van het lokaal bestuur Rumst wiens werkzaamheden op afstand kunnen verricht worden. Alle medewerkers kunnen dus gebruik maken van tele- en thuiswerk, met uitzondering van de diegenen waarvan de aard van de functie dit niet toelaat. De leidinggevende bekijkt binnen zijn dienst of het takenpakket van de medewerker tele- en thuiswerk mogelijk maakt. In geval van twijfel, wordt dit beslist in overleg met de algemeen directeur. 
 
De bedoeling van deze alternatieve werkvorm is tweeledig:

  • de organisatie in staat stellen om efficiënter te functioneren. 
  • de personeelsleden toelaten om werk, gezin en vrije tijd beter te combineren. 

De alternatieve werkvormen vereisen een aangepaste bedrijfscultuur. Hierbij zijn verschillende aspecten belangrijk. In elk geval moeten zowel leidinggevenden als medewerkers resultaatgericht denken. Bovendien is een open communicatie, een goed vertrouwen en een goede informatiedoorstroming tussen leidinggevenden, medewerkers en collega's cruciaal. 
 
De medewerker heeft ook thuis recht op een werkplek waar voldoende concentratie mogelijk is en waarin prestaties voor het werk geleverd kunnen worden. De medewerker schat samen met de leidinggevende in, of geconcentreerd thuiswerk mogelijk is in specifieke omstandigheden. 

Randvoorwaarden en modaliteiten inzake tele- en thuiswerken

Vrijwillig karakter

Het tele- en thuiswerk vindt plaats op vrijwillige basis zowel voor de medewerker als voor de werkgever en kan niet worden beschouwd als een recht noch een plicht.
 
Frequentie

Dit is het maximum aantal toegelaten dagen tele- en thuiswerk in functie van de werkbreuk:

Werkbreuk  Max. aantal dagen telewerk
38/38 8 dagen/ maand
< 38/385 dagen/ maand

Arbeidstijd

De bestaande stamtijden worden tijdens téléwerk behouden.  Het aantal uren telewerk wordt doorgeven via de tijdsregistratie via de code “thuiswerk” aangeduid.
 
De medewerker krijgt de optie om te tele- en thuiswerken binnen het voorziene arbeidsregime. Een gemiddelde arbeidsweek omvat 5 arbeidsdagen. Deze lopen van maandag tot en met vrijdag. Tele- en thuiswerken gebeurt in principe voor een halve of volledige dag. In uitzonderlijke gevallen kan tele- en thuiswerk toegepast worden per uur. 

Rechten en Plichten 

Gedurende het tele- en thuiswerk, behoudt de medewerker dezelfde rechten en plichten die van toepassing zijn tijdens het werken op kantoor. Tijdens het tele- en thuiswerk blijven de deontologische code en alle andere bestaande procedures en reglementen van toepassing. In het bijzonder blijven ook de regels met betrekking tot de veiligheid en preventie op de werkplek van toepassing.
 
De medewerker is verantwoordelijk voor een goede werkplanning en een werkomgeving die efficiënt werken mogelijk maakt.
 
Bij tele- en thuiswerk valt de medewerker onder dezelfde voorwaarden van de arbeidsongevallenverzekering die toepasbaar zijn op medewerkers die zich op de werkplekken van het bestuur bevinden. Wanneer er op de telewerkplek een ongeval gebeurt bij het telewerk of naar aanleiding van het telewerk, dan wordt dat dus behandeld als een arbeidsongeval op de toegewezen werkplek.
 
Het toestaan van tele-en thuiswerk is gekoppeld aan een bereikbaarheidsverplichting. Deze bereikbaarheidsverplichting wordt opgenomen in de taakafspraken met de leidinggevende. 
 
Het tele- en thuiswerk kan bij een wijziging van het takenpakket en/of na overleg tussen de medewerker en de leidinggevende worden stopgezet. In geval van misbruik, kan het tele- en thuiswerk door de werkgever (eventueel tijdelijk) worden stopgezet.

Tele- en thuiswerk aanvragen

Tele- en thuiswerk wordt aangevraagd aan de leidinggevende, deze aanvraag wordt beoordeeld op basis van de nodige fysieke bezetting en bereikbaarheid van de dienst, de noodzakelijkheid fysieke aanwezigheid op vergaderingen, de aard van de taken die worden uitgevoerd, …. Telewerk mag geenszins de goede werking van de dienst in het gedrang brengen. 
 
De leidinggevende is verantwoordelijk voor de correcte organisatie van het tele- en thuiswerk door personeelsleden van zijn dienst. Hij waakt erover dat er sluitende afspraken zijn over verwachte resultaat, permanentie in de verschillende diensten en systematische opvolging van het afgeleverde werk.  

Specifieke afspraken worden gemaakt op teamniveau.  

Onkostenvergoeding 

Aan alle personeelsleden die aan regelmatig en structureel télé- en thuiswerk doen, wordt een forfaitaire onkostenvergoeding van 65 euro per maand toegekend. Een voltijds personeelslid dient voor het verkijgen van deze onkostenvergoeding per maand minimaal 38 uur thuiswerken en maximaal 60,8. Een deeltijds personeelslid dient per maand minimaal 38 uur thuis te werken.

Apparatuur

De werkgever stelt voor tele- en thuiswerk volgende middelen ter beschikking:

  • Een laptop, inclusief toetsenbord, muis, ergonomische laptophouder en schoudertas of rugzak
  • Een geïntegreerde telefoon via de laptop en/of smartphone
  • Een headset  

Privégebruik is niet toegestaan, behalve m.b.t. de smartphone indien de medewerker ook gekozen heeft voor privégebruik bij het verkrijgen van de smartphone.  (Zie reglement é-policy) Er kan ook gebruik gemaakt worden van privé materiaal van de medewerker (uitgezonderd laptop). Indien de medewerker hiertoe beslist in het kader van telewerk, is de werkgever niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

Bescherming van gegevens

De regels vermeld in de deontologische code en in de bijlage rond vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn onverminderd van toepassing tijdens een periode van telewerk.

Naar top