Subsidie infrastructuur sport- en jeugdverenigingen

Vraag online aan

De gemeente voorziet financiële ondersteuning voor infrastructuurwerken van sport- en jeugdverenigingen. Volgende werken komen in aanmerking voor subsidiëring:

  • Verbouwing en sanering
  • Nieuwbouw

Komen niet in aanmerking: werken aan kantine, industriële keuken of andere drankgelegenheid.

Voor wie

Erkende (2 jaar) Rumstse sport- en jeugdverenigingen, gestructureerd als VZW, of aangesloten bij een koepel-VZW,  die sinds minstens twee jaar jeugdwerking organiseren in Rumst en hiervoor betoelaagd werden door het gemeentebestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden vind je terug in het reglement onderaan op deze webpagina.

Hoe aanvragen

De aanvraag wordt ingediend door de vereniging bij het College van Burgemeester en Schepenen via dit aanvraagformulier. Vergeet volgende bijlagen niet:

  • een raming van de kosten
  • alle nodige vergunningen
  • eigendomsattest of huurovereenkomst
  • advies van de brandweer met betrekking tot op te richten lokalen
  • de vermoedelijke aanvangsdatum van de werken

De aanvraag wordt door het college voor advies aan de bevoegde adviesraad overgemaakt teneinde een optimale spreiding van de dossiers alsook uitputting van het fonds te bewerkstelligen. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een principebesluit over de toekenning van de toelagen.

Afhandeling

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het dossier vraagt de vereniging 3 prijsoffertes en legt deze samen met de motivatie van de keuze voor de economisch meest voordelige offerte voor aan het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur wordt op de hoogte gehouden van aanvang, eventuele wijziging en einde van de werken. De aanvrager van de subsidies moet de technische en financiële controle van het gemeentebestuur en zijn aangestelde op de werken toelaten.

Voor de uiteindelijke betaling van de subsidies moet de vereniging de originele facturen voorleggen. Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op: uitgevoerde werken, geleverde materialen en alle
aan het opmaken van een plan verbonden kosten (ereloon architect).

Samen met de facturen wordt een dossier voorgelegd dat aantoont dat aan volgende vereisten voldaan is: nemen van energie- en kostenbesparende maatregelen, maatregelen op het vlak van veiligheid en gezondheid (brandpreventie, inbraakpreventie, aanpassingswerken ter voorkoming van legionella,…)

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt overeenkomstig het reglement en op basis van de ingediende facturen het definitief bedrag van de subsidie vast. Ze kunnen beslissen tussentijdse voorschotten uit te keren.

Indien meerdere dossiers worden ingediend en het fonds ontoereikend zou zijn, komt de gemeente tegemoet middels voorschotten. Deze voorschotten worden over maximaal 5 jaar gecompenseerd met het jaarlijks te storten bedrag.

Enkel de datum van indiening van het volledige dossier bij het college van burgemeester en schepenen wordt in aanmerking genomen om de rangorde voor ontvankelijkheid van subsidie te bepalen. De aanvragen voor werken die van prioritair belang zijn om het gebouw in stand te houden en werken die bij hoogdringendheid dienen uitgevoerd te worden krijgen voorrang op de overige aanvragen.
De aanvang van de werken dient te gebeuren ten laatste in het jaar van de
toekenning van de subsidie.

De vereniging zal de gesubsidieerde infrastructuur onder gunstige voorwaarden ter beschikking stellen aan het gemeentebestuur of haar inwoners  en zal ter controle op de aanwending van toelagen een jaarrekening en balans voorleggen van het jaar waarin de subsidie werd ontvangen.

Naar top