stappenplan

Het stappenplan

Met de infosessie van september 2016 werd het inspraaktraject aangevat met toelichting over de verkennende mobiliteitsstudie. In oktober 2016 startte de procedure formeel met de startbeslissing en de opmaak van een alternatieve onderzoeksnota. Deze beschrijft de verschillende mogelijke opties en de manier waarop ze onderzocht moesten worden. Tijdens het najaar van 2016 kon men input geven over de volgende vragen: Welke alternatieven worden volgens jou best onderzocht en welke niet? En wat moet meegenomen worden bij de vergelijking?

In de loop van 2017 is het vergelijkend onderzoek van de alternatieven afgerond. Dit onderzoek bestaat uit een milieueffectenrapport (MER)  met een vergelijking van de effecten van de verschillende alternatieven. De kostenprijsvergelijking is nog in opmaak.

Vooraleer te komen tot een ontwerpbeslissing inzake het voorkeurbesluit wenst het gemeentebestuur een tussenstap te organiseren. Het vergelijken van alternatieven blijkt namelijk niet eenvoudig. Elke keuze heeft immers voor- en nadelen. Belangrijk is dat we gaan voor een oplossing die realiseerbaar is en die het best een globale verbetering van de leefbaarheid in de deelgemeente Rumst kan realiseren.

Het gemeentebestuur wenst zich dan ook bijkomend te informeren. De inwoners, betrokken overheden en adviesraden krijgen de kans om hun mening te geven over de effecten en de maatregelen rond vier mogelijke oplossingen. Dit stakeholdersoverleg zal plaats vinden in de eerste helft van 2018.

Op basis van de verder ingewonnen informatie zal een gedragen ontwerpbeslissing met betrekking tot een voorkeurtracé worden geformuleerd. Vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen door de gemeenteraad kan iedereen hierop nog zijn mening nog geven.

De uiteindelijke definitieve keuze dient verder uitgewerkt te worden in een concreet ontwerp van nieuwe wegenis en bijhorende maatregelen. Ook tijdens dit deel van de procedure is er inspraak en communicatie.

Openingsuren & contact

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 844 32 32
e-mail