RUP 's Heerenbeemden (gedeeltelijke herziening)

Stand van zaken

De omgeving van de Drie Rivieren wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Rumst geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt, dat ontwikkeld kan worden als vertrek- en rustplaats voor recreanten en waar ondersteunende infrastructuur mogelijk is. De gemeente heeft de intentie om aansluitend bij de bestaande taverne ruimte te voorzien waar bebouwing en constructies opgericht kunnen worden om invulling te geven aan de visie van het GRS. Het bestaande RUP ’s Heerenbeemden wordt hiervoor gedeeltelijk in herziening gesteld.

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 30 november 2020 IGEAN aan als ontwerper van het RUP. Op 8 maart 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed.

De voornaamste doelstellingen van het RUP zijn:

  1. ruimte bieden voor ondersteunende infrastructuur bij het recreatief knooppunt Drie Rivieren
  2. herinrichting parkeerplaatsen langs de Visserstraat

Start- en procesnota

Over de startnota die bij dit RUP hoort, werd al een participatieronde gevoerd die eindigde op 18 juni 2021. De procesnota legt uit wie betrokken is bij de opmaak van dit RUP en hoe de procedure zal verlopen.

De voorgenomen doelstellingen zullen het mogelijk maken om binnen de bestaande en nieuw op te richten gebouwen functies toe te laten die inspelen op de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van deze site. Deze functies zullen algemeen belang hebben in de recreatieve of culturele sfeer.

Wat is de volgende stap?

Het studiebureau verwerkt nu alle opmerkingen die tijdens de participatieronde naar voor werden gebracht, in een scopingnota. Deze zal de basis vormen voor het opmaken van een voorontwerp RUP dat voor advies zal voorgelegd worden aan de bevoegde instanties die tijdens een plenaire vergadering hun opmerkingen kunnen maken. Deze opmerkingen worden verwerkt in een ontwerp RUP dat in openbaar onderzoek zal gebracht worden. Iedereen heeft dan opnieuw de kans om gedurende een periode van 60 dagen opmerkingen in te dienen.

Onderaan deze pagina kunnen de documenten die op dit ogenblik al beschikbaar zijn over dit RUP, ingekeken of gedownload worden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail