Rumst een duurzame gemeente

Zo was het

Tijdens de klimaatactiedag op 21 maart 2015 ondertekende de gemeente Rumst het Europese burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie. Hierbij gaat onze gemeente het engagement aan om tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied Rumst met minstens 20% te verminderen. Dit engagement is belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering.
De gemeenteraad keurde in februari 2016 het klimaatactieplan goed.

Zo is het nu

Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties, een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. De engagementen van het lokaal bestuur werden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen werden opgenomen in het meerjarenplan en in de burgemeestersconvenant dd 26 november 2020 en de beleidsnota klimaat en duurzaamheid dd 24 juni 2021.

Het lokaal bestuur neemt als organisatie een voorbeeldrol op. Een overeenkomst met Fluvius stelt het verduurzamen van het eigen patrimonium voorop. Energiezuinige investeringen als het plaatsen van zonnepanelen, led-verlichting, ... dragen hiertoe bij. Ook de vervoersmiddelen worden duurzamer met een inzet in CNG-wagens en de uitbreiding van het aantal dienstfietsen.

Elk jaar in september wordt de ‘Week  van de Duurzame Gemeente’ georganiseerd. Ook Rumst hangt de SDG-vlag uit en we zetten een week lang onze lokale duurzame helden in de kijker: burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die in hun dagelijkse bezigheden bijdragen aan één of meerdere SDG(‘s). Deze helden geven de 17 globale doelstellingen een lokaal gezicht. Hun inspirerende bezigheden worden in de schijnwerpers gezet op de campagnewebsite www.duurzamegemeente.be.

Regelmatig kan je in een duurzaamheidscafé je eigen ‘Duurzaamheidshelden’ ontmoeten en met elkaar ideeën uitwisselen om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Het intergemeentelijk EnergieK huis biedt praktische begeleiding van bewoners rond duurzaam wonen aan. In 2022 worden extra acties ondernomen rond:

 • De aanleg van geveltuintjes
 • Het Energiek Loket komt naar je toe - wijkloket
 • Het ontharden van opritten en voortuinen

Hier willen we naartoe

In de gemeenteraad van 26/11/2020 werd besloten om het burgemeesterconvenant 2030 te ondertekenen en werd de verbinding aangegaan om:

 • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) in Rumst tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 • de veerkracht van het grondgebied te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De gemeenteraad gaf aan IGEAN de opdracht om deze verbintenissen om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

 • een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;
 • een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;
 • minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

Tijdslijn

Om deze doelstellingen en de nodige emissiereductie te bereiken werd door het provinciebestuur van Antwerpen in samenwerking met IGEAN een ontwerpbasisplan  op maat van de gemeente Rumst opgemaakt.

In dit plan worden strategische reductiedoelstellingen  voorgesteld voor verschillende sectoren die vertaald worden in operationele doelstellingen. Aan de gemeente Rumst wordt gevraagd dit verder in te vullen met sleutelacties. De verdere invullen zal gebeuren op basis van reeds voorziene acties in het meerjarenplan (huidige legislatuur) zoals ook reeds opgesomd  in de beleidsnota klimaat- en duurzaamheid. Acties die verder gaan dan de huidige legislatuur zullen de facto voorwaardelijk zijn en afhankelijk van toekomstige bestuursbeslissingen. Binnen dit kader kunnen ook verder verfijningen worden uitgewerkt.

De verdere uitwerking van het basisplan zal gebeuren in een workshop mitigatie (IGEAN  en vertegenwoordigers gemeente Rumst) en een workshop adaptatie (Provincie Antwerpen, en vertegenwoordigers van verschillende gemeentebesturen).

Volgend participatieschema wordt gevolgd:

 • bewonerspanel
 • duurzaamheidscafé
 • denk-mee-avonden rond speerpuntthema's : duurzame mobiliteit en duurzame wijken

Meer info

Meer informatie over het klimaatactieplan vind je hieronder in de downloads.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen