Ruimtelijk Uitvoeringsplan STUYVENBERG

Het gemeentebestuur werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein Stuyvenberg en aanpalende straten in Rumst.

Stand van zaken

Door stopzetting van vroegere activiteiten in het bedrijventerrein Stuyvenberg is een unieke opportuniteit ontstaan om duidelijke randvoorwaarden vast te leggen voor de herinrichting van het bedrijventerrein en de vestiging van nieuwe ondernemingen in de komende jaren. Dit wordt vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat de basis zal vormen voor toekomstige vergunningsaanvragen in het gebied.

De voornaamste doelstellingen van het RUP zijn:

  1. efficiënte en duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein Stuyvenberg
  2. de as Tuinwijk-Steenberghoekstraat van Rumst vrijwaren van vrachtverkeer met bestemming bedrijventerrein Stuyvenberg

Ontsluitingsweg

Om het terrein efficiënt te herontwikkelen wordt een interne ontsluitingsweg voorzien, tussen de Doelhaagstraat en de rotonde van de Hollebeekstraat. Rond deze weg wordt het terrein heringericht op maat van de toekomstige - minder hinderlijke - bedrijven. Door de ontsluiting naar een interne weg te richten wordt vrachtverkeer zoveel mogelijk weggehouden uit het dorpscentrum van Rumst. Bij de herinrichting van het bedrijventerrein wordt maximaal ingezet op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit omvat onder meer: ontharding, efficiënt ruimtegebruik, buffering aan de randen van het bedrijventerrein, beeldkwaliteit, weren van hinderlijke en van sterk mobiliteitsgenererende activiteiten.

Woonkwaliteit

Het zuidelijke, lager gelegen deel van het gebied dat in het gewestplan is bestemd als KMO-zone en aansluit achter de woningen in de Tuinwijk, wordt herbestemd tot woonprojectzone. Door de herbestemming kan de buffering tussen het bedrijventerrein en het woongebied beter worden georganiseerd. Het RUP omvat voorschriften om dit woonproject kwaliteitsvol te ontwikkelen: dichtheid van 35 woningen/ha, 40% van de totale oppervlakte van de projectzone moet als publieke groenruimte worden aangelegd, één ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer maar een fijnmazig netwerk voor voetgangers en fietsers. De aansluitende bestaande bebouwingsrijen langs de Hollebeekstraat, Tuinwijk en Doelhaagstraat worden woongebieden. Er wordt een onderscheid gemaakt qua stedenbouwkundige voorschriften in verschillende deelzones op basis van de bestaande toestand en de toepasselijke ontwikkelingsperspectieven die in de beleidsmatig gewenste ontwikkelingsvisie Wonen (BGO Wonen) zijn vooropgesteld.

Openbaar onderzoek

De gemeenteraad heeft in december het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld. Over dit ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024. Tijdens dit openbaar onderzoek kan je het ontwerp RUP inkijken en erop reageren. De gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening (GECORO) zal alle reacties bundelen en behandelen en de gemeenteraad adviseren of er nog aanpassingen nodig zijn aan het RUP voor het definitief wordt vastgesteld.

Je kan het RUP inkijken:

  • onderaan deze webpagina, daar kan je alle bijlage raadplegen
  • in het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12, na afspraak
    Selecteer: omgevingsvergunningen (bouwen/milieu) > toelichting bij openbaar onderzoek (bouwwerken / kappen bomen / functiewijziging)

Reageren doe je schriftelijk (zoals wettelijk voorgeschreven). Opmerkingen, suggesties en vragen kunnen tot uiterlijk 31 maart 2024 bezorgd worden op één van volgende manieren:

  • per brief, aangetekend of afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis, t.a.v. GECORO Rumst, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst
  • per e-mail naar omgeving@rumst.be met vermelding: t.a.v. GECORO – openbaar onderzoek Stuyvenberg

Opmerkingen en bezwaren die te laat aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden bezorgd, wordt geen rekening gehouden.

Downloads

Naar top