Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en een bijzondere plan van aanleg (BPA) zijn ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden. Er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend. De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw… Bovendien draagt een RUP altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren.

Een RUP moet een lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 2,5 jaar vooraleer zo'n procedure afgerond is. 

Een RUP bestaat uit:

  • Toelichtingsnota: Hier kan je lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van je buurt past in het grotere geheel van het ruimtelijk structuurplan Hasselt.
  • Grafisch plan: Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden...
  • Stedenbouwkundige voorschriften: de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog mag ergebouwd worden, wat de afstand tot de straat moet zijn …
  • Onteigeningsplan: Soms wordt er ook een onteigeningsplan opgemaakt. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden, om het RUP te kunnen realiseren.

Na goedkeuring is een RUP onmiddellijk uitvoerbaar en zullen bouwaanvragen beoordeeld worden op basis van het RUP. Deze RUP’s zullen stelselmatig het Gewestplan en de daaraan gekoppelde verkavelingsplannen en bijzondere plannen van aanleg vervangen.