Register onbebouwde percelen

Een goed woonbeleid voeren is makkelijker als de gemeente zicht heeft op de onbenutte bouwpercelen in woongebieden van haar grondgebied. Het Register Onbebouwde Percelen is, zowel voor de gemeenten als voor de Vlaamse Overheid,  een uitstekend monitorinstrument voor het woonbeleid.

Het Register lijst op hoeveel onbebouwde percelen in woongebied in aanmerking komen voor bebouwing, geeft aan waar die  percelen zich situeren en welke van die  kavels eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen.
 
Een analyse van de gegevens uit dit register kan vervolgens van nut zijn om verdichtingsprojecten te onderzoeken, gronden aan te kopen, gebieden te ordenen of te verkavelen, …
 
Het register is voor de gemeente toegankelijk via een geoloket.
 
De verplichting van de gemeenten een register van onbebouwde percelen bij te houden, ligt besloten in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in het decreet grond- en pandenbeleid.

Het hebben van een ROP is  één van de vijf voorwaarden om ontvoogd te worden als gemeente en zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen af te leveren.

Naar top