Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Volgens het decreet over ruimtelijke ordening is elke gemeente verplicht een GECORO op te richten. De GECORO is een adviesorgaan waarin enerzijds deskundigheid en anderzijds maatschappelijke verwevenheid samengaan en dit los van elke politieke inmenging.

Deze commissie moet advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid over ruimtelijke ordening. Eén van de belangrijkste taken ligt in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De GECORO zal ook advies geven over ontwerpen van stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsverordeningen. Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad kan de GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De adviezen van de GECORO zijn niet bindend, toch kan de overheid dit advies niet zomaar negeren. De gemeenteraad of het college dient een uitvoerige motivatie te geven indien hun besluit afwijkt van het advies van de GECORO.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina