Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH

Inhoud

Met een handicap hebt u vaak meer kosten dan anderen om te wonen, te werken of u te verplaatsen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) springt bij om de extra kosten van uw handicap te dragen. Niet eender wie kan een tussenkomst van het VAPH aanvragen, om in aanmerking te komen voor steun moet uw handicap erkend worden door het VAPH.

Een erkenning hangt altijd samen met een bepaalde steun het VAPH. Uiteindelijk resulteert de aanvraagprocedure dus in een antwoord op 2 vragen:

 • Wordt uw handicap erkend door het VAPH ?
 • Krijgt u voor de door u gevraagde steun een goedkeuring van het VAPH ?

Voorwaarden

Om een eerste steunaanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • U verblijft al 5 jaar ononderbroken (of 10 jaar in uw leven) in België.
 • U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van België en u verblijft er effectief. Dat is de voorwaarde van wettig en werkelijk verblijf.
 • En, u verblijft, voorafgaand aan uw aanvraag, al 5 jaar ononderbroken (of 10 jaar in de loop van uw leven) in België. Dat is de voorwaarde van voorafgaand verblijf.
 • U woont in Vlaanderen. Met Vlaanderen worden de 5 Vlaamse provincies of de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.
 • Bent u minderjarig? Dan moet u zich richten tot de Intersectorale Toegangspoort van de afdeling Continuïteit en Toegang.
 • U mag nog geen 65 jaar zijn bij uw eerste aanvraag bij het VAPH.
 • Uw handicap moet erkend zijn door het VAPH. Het VAPH zal bij het indienen van uw eerste steunaanvraag nagaan of ze uw handicap erkent.
  Het VAPH kijkt bij de behandeling van uw aanvraag voor de erkenning van uw handicap niet enkel naar puur medische omstandigheden. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven: wonen, werken, … Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat het advies van bijvoorbeeld de psycholoog of de orthopedagoog even belangrijk is als het advies van de arts. Het VAPH hanteert daarom een eigen definitie van het begrip handicap.

U vindt de gedetailleerde voorwaarden voor de erkenning van uw handicap terug op de website van het VAPH.

In sommige situaties is het niet noodzakelijk om al de stappen van de aanvraag volgens de gewone procedure te doorlopen en kan er een andere, versnelde procedure (procedure artikel 6 bis) gevolgd worden. Als de betrokkene beschikt over een attest waaruit duidelijk blijkt dat een andere instantie zijn handicap al heeft vastgesteld, dan kan hij beroep doen op de versnelde procedure. Concreet betekent dat dat het VAPH zich niet meer moet uitspreken over de erkenning als persoon met een handicap, maar de persoon op basis van een attest automatisch zal erkennen als persoon met een handicap. Hier vindt u welke attesten in aanmerking komen.

Procedure

Een erkenning hangt altijd samen met een bepaalde steun het VAPH. Om uw handicap te laten erkennen bij het VAPH, moet u dus een steunaanvraag indienen. De gevraagde steun kan bestaan uit:

 • een Persoonsvolgend Budget (PVB)
  Het persoonsvolgende budget is een gepersonaliseerd bedrag per jaar, waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen bij uw eigen netwerk, bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
 • hulpmiddelen en aanpassingen
  Om uw dagelijks leven beter te kunnen organiseren kunt u tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning of wagen.

Men kan dus geen aanvraag indienen enkel om erkend te worden als persoon met handicap door het VAPH (om zo van de voordelen te kunnen genieten zoals een lijnpas). Er moet aangetoond worden dat er nood is aan steun, in de vorm van een PVB en/of een hulpmiddel/aanpassing.

Naar top