RUP 's Heerenbeemden (gedeeltelijke herziening)

Stand van zaken

De omgeving van de Drie Rivieren wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Rumst geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt, dat ontwikkeld kan worden als vertrek- en rustplaats voor recreanten en waar ondersteunende infrastructuur mogelijk is. De gemeente heeft de intentie om aansluitend bij de bestaande taverne ruimte te voorzien waar bebouwing en constructies opgericht kunnen worden om invulling te geven aan de visie van het GRS. Het bestaande RUP ’s Heerenbeemden wordt hiervoor gedeeltelijk in herziening gesteld.

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 30 november 2020 IGEAN aan als ontwerper van het RUP. Op 8 maart 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed.

De voornaamste doelstellingen van het RUP zijn:

  1. ruimte bieden voor ondersteunende infrastructuur bij het recreatief knooppunt Drie Rivieren
  2. herinrichting parkeerplaatsen langs de Visserstraat

De opmerkingen die tijdens de participatieronden werden uitgebracht, werden verwerkt in een scopingnota die de basis vormde voor de opmaak van het voorontwerp RUP.

Het voorontwerp RUP werd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 22 november 2021, in plenaire vergadering gebracht waarna de opmerkingen die hieruit voortvloeiden, werden verwerkt in het ontwerp RUP dat door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld op 23 juni 2022.

Openbaar onderzoek

Over het ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek gehouden van 1 augustus 2022 tot en met 29 september 2022. Tijdens het openbaar onderzoek wordt een publiek informatiemoment georganiseerd op maandag 5 september 2022 in de Raadzaal van het gemeentehuis (Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst) om 19 uur.

Het ontwerp RUP met alle bijhorende documenten kan je tijdens het openbaar onderzoek inkijken:

Wat is de volgende stap?

  • De GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) zal de resultaten van het openbaar onderzoek verwerken en op basis daarvan een advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  • Het planteam zal het advies van de GECORO verwerken in het uiteindelijke document, het RUP ’s Heerenbeemden – herziening dat voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden.
  • De definitieve vaststelling van het RUP zal bekend gemaakt worden waarna iedereen de mogelijkheid heeft om beroep aan te tekenen.
  • Wanneer de beroepstermijn is verstreken, zal het RUP 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, definitief in voege gaan.

Onderaan deze pagina kunnen de documenten die op dit ogenblik al beschikbaar zijn over dit RUP, ingekeken of gedownload worden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen