2017006944 - E19 - Ministrieel besluit - het bouwen van 2 windturbines

Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme heeft op 13 oktober 2020 het beroep van W-Kracht gegrond verklaard. Er wordt aan de nv W-kracht, Kerkstraat 1, 8210 Loppem, vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen alsook de expolitatie van IIOA's klasse 2 voor een windturbinepark, gelegen te 2840 Rumst en 2550 Kontich, Varenbroekstraat z/n, kadastraal bekend als Kontich, afdeling 1, sectie F, perceelnummer 371A en Rumst, afdeling 3, sectie C, perceelnummers 183A en 181B.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Omgeving van de gemeente Rumst. Je dient hiervoor een afspraak te maken met de afdeling Omgeving via het telefoonnummer 03 880 00 60 met vermelding van het dossiernummer OMV_2017006944. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

Je kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

  • Je doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
  • Je dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).
  • Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuur je een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
  • Je bent een rolrecht verschuldigd van:
    • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
    • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
  • Je betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
  • Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende deĀ omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vind je op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail