Evenementenbewaking

Organiseer je als vereniging een evenement of fuif? Wil je de leden van je vereniging mee het evenement laten bewaken? Dat kan, als je aan een aantal voorwaarden voldoet en vooraf toestemming vraagt aan de burgemeester.

Hoe doe je dit?

Uiterlijk 14 dagen vóór het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid bezorg je het ingevuld modelformulier aan:

Voorwaarden

Om de bewakingsactiviteiten voor iedereen veilig te laten verlopen, zijn er aantal voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen.

De organiserende vereniging kan een vergunning bekomen om de leden van de vereniging bewakingsactiviteiten te laten uitvoeren als deze drie hoofdvoorwaarden voldaan worden:

 • De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen
 • Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid, bijvoorbeeld een fuif
 • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet, zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst (m.a.w. ten eigen behoeve) optreden

Wanneer aan de bovenstaande drie hoofdvoorwaarden wordt voldaan, kan de organiserende vereniging een vergunning bekomen als ook deze bijkomende voorwaarden vervuld worden:

 • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek. Het doel daarvan is een veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid
 • De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen, mogen dit slechts sporadisch (max. vier keer per jaar) doen, waardoor professionele bewakingsagenten hiervoor niet in aanmerking komen
 • Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen en kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen
 • Een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie, bekomen
 • Persoonsvoorwaarden:
  • Niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele of criminele straf (behoudens inbreuken wegverkeer), beantwoorden aan het gewenste profiel en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie
  • In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat zij niet voldeden aan de veiligheidsvoorwaarden (deze voorwaarden kan bij onze diensten worden gecontroleerd)
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, behalve wanneer zij reeds gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben
  • Bepaalde beroepen niet uitoefenen (lid van politiedienst of inlichtingendienst, functie in penitentiaire instellingen, privé-detective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar) of activiteiten die doordat ze door een dergelijke lid van een vereniging worden uitgeoefend een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde
  • Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
  • Sinds drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of politiediensten

Regelgeving

Ministerieel besluit van 25 juli 2018. Dit besluit bevat tevens het modelformulier en bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Veiligheid

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 74
Fax fax
03 880 00 32
e-mail