Strengere EPB-eisen vanaf 2014

 

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie vanaf 2014

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving. Het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw, werd definitief goedgekeurd op 28 september 2012 door de Vlaamse Regering.

 

Wanneer van toepassing?

De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

 

Wat houdt de nieuwe EPB-eis precies in?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen, grote woongebouwen en kantoren en scholen.

Eengezinswoningen

Om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, moet de aangifteplichtige één van de zes maatregelen uit de onderstaande tabel toepassen in het bouwproject. 

Voor elk van die maatregelen gelden een aantal voorwaarden om te garanderen dat het systeem voldoende hernieuwbare energie produceert (kwantitatieve voorwaarde), op een efficiënte wijze (kwalitatieve voorwaarde). 

systeem

kwalitatieve voorwaarde

kwantitatieve voorwaarde

Zonneboiler

Helling: tussen 0° en 70°
Oriëntatie: oost – zuid - west

Oppervlakte van de collector is minstens 0,02 m² per m² bruikbare  vloeroppervlakte van de woning

PV-installatie

Helling: tussen 0° en 70°
Oriëntatie: oost – zuid - west

De opbrengst (zoals berekend volgens EPB-berekeningsmethodiek) is minstens 7 kWh (vanaf 2016: minstens 10 kWh) per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning.

Biomassa

Rendement, volgens K.B. van  12/10/2010 = 85%
Emissieniveaus (CO en fijn stof) < grenswaarden uit fase III van K.B. van  12/10/2010

Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag)

Warmtepomp

Seizoensprestatiefactor (SPF) > 4

Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag)

Stadsverwarming en -koeling

Minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen

/

Participatie in project voor productie van hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen verleend werden na 01/01/2014

Project produceert minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van alle participaties samen

Participatie bedraagt minstens 20 € per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning.

Voor bouwprojecten die niet één van de zes maatregelen, volgens de geldende voorwaarden, toepassen, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere E-peileis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen,...

Kantoren en scholen

Voor kantoren en scholen kunnen de onderstaande maatregelen gecombineerd worden om in totaal minstens 10 kWh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energie bronnen te halen.   

systeem

kwalitatieve voorwaarde

kwantitatieve voorwaarde

Zonneboiler

Helling: tussen 0° en 70°
Oriëntatie: oost – zuid - west

Minstens 10 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw

PV-installatie

Helling: tussen 0° en 70°
Oriëntatie: oost – zuid - west

Biomassa

Rendement, volgens K.B. van 12/10/2010 = 85%
Emissieniveaus (CO en fijn stof) < grenswaarden uit fase III van K.B. van 12/10/2010

Warmtepomp

Seizoensprestatiefactor (SPF) > 4

Stadsverwarming en -koeling

Minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen

Participatie in project voor productie van hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen verleend werden na 01/01/2014 (*)

Project produceert minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van alle participaties samen

 (*) Deze optie kan niet toegepast worden voor scholen en kantoren van publieke overheden met vergunningsaanvraag in 2013.

Voor bouwprojecten waarbij minder dan 10 kWh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere E-peileis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmings- of koelinstallatie te gebruiken, luchtdichter te bouwen, een performantere verlichtingsinstallatie te plaatsen,...

Woongebouwen met meer dan één wooneenheid

Grote woongebouwen hebben de keuze tussen de eis die aan eengezinswoningen wordt opgelegd en de eis die voor kantoren en scholen geldt.

Voor bouwprojecten die niet één van de zes maatregelen voor eengezinswoningen, volgens de geldende voorwaarden, toepassen en die geen 10 kWh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen halen, wordt het maximaal E-peil ook 10% strenger.

 

Wat gebeurt er als het bouwproject niet voldoet aan de nieuwe EPB-eis?

De nieuwe eis is volledig geïntegreerd in de bestaande procedures van de energieprestatieregelgeving, voor het niet voldoen aan de E-peil-eis.

Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het bouwproject, rapporteert de verslaggever in de EPB-aangifte welke hernieuwbare energiesystemen in het bouwproject gebruikt zijn.

Wanneer het gebouw geen of onvoldoende energie haalt uit hernieuwbare energiebronnen volgens de eisen beschreven in bovenstaande, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Er wordt geen sanctie gesteld zolang het E-peil voldoet aan de strengere E-peil-eis.

Het bouwproject zal dus voldoen aan de nieuwe EPB-eisen:

-          als de hernieuwbare energiesystemen zijn toegepast volgens de gestelde voorwaarden;

-          Of als het E-peil voldoet aan de 10%-strengere E-peil-eis bij bouwprojecten waarbij geen van de bovenvermelde systemen is toegepast of waarbij de installaties niet voldoen aan de geldende voorwaarden.

Enkel als er geen hernieuwbare energiesystemen zijn toegepast, volgens de gestelde voorwaarden, én als het project ook niet voldoet aan de strengere E-peil-eis, wordt een administratieve geldboete gesteld voor het niet-voldoen aan de strengere E-peil-eis.

Een voorbeeld:

Voor een bouwproject (aangevraagd vanaf 2014) dat de bovenvermelde voorwaarden niet behaalt, wordt het maximum E-peil E54, in plaats van het geldende maximum E60 voor een bouwproject dat wel het minimum aandeel hernieuwbare energie integreert.

-          Als het behaalde E-peil kleiner is dan of gelijk is aan E54, dan voldoet het bouwproject.

-          Is het E-peil hoger dan E54, dan wordt een sanctie gesteld voor het niet-behalen van het geldende E-peil.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail