Proclaimer

Deze website werd gecreëerd in opdracht van het lokaal bestuur Rumst. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat je instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Door gebruik te maken van deze website verbind je je ertoe van rechtswege de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Onder "informatie" verstaat het lokaal bestuur alle teksten, het fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken. 

Aansprakelijkheid

Het lokaal bestuur Rumst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het lokaal bestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het lokaal bestuur Rumst levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die deze website bevat zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Dit betekent niet dat het lokaal bestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Mocht de weergeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het lokaal bestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@rumst.be.

Daarnaast kan het lokaal bestuur noch haar providers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik van informatie beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal en het gemeentelogo, moet via info@rumst.be worden aangevraagd.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Rumst of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Rumst hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Rumst en de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst of via info@rumst.be

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het lokaal bestuur Rumst controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het lokaal bestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het lokaal bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het lokaal bestuur Rumst aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het lokaal bestuur Rumst verwijst.

Indien je hyperlinks vanop je eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatiedienst van het lokaal bestuur Rumst via info@rumst.be

Naar top