Privacyverklaring

1. Algemeen

Het lokaal bestuur Rumst vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom willen wij u via deze weg informeren over hoe het bestuur Rumst omgaat met de persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Persoonsgegevens kunnen worden omschreven als data die direct of indirect kunnen worden teruggevoerd naar een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het bestuur de geldende wetsbepalingen in België en de Europese unie respecteren. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), de privacywetgeving, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

2. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring heeft betrekking op volgende afdelingen van het lokaal bestuur Rumst:

 • Gemeente Rumst
 • OCMW Rumst
 • Bibliotheek Rumst

3. Contactgegevens

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt voor ons, kan u ons contacteren via onderstaande contactgegevens:

Gemeente Rumst
Adres: Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst
Telefoonnummer: 03 880 00 11
E-mail: dpo@rumst.be

4. Verwerkingen van Persoonsgegevens

Binnen het bestuur Rumst achten wij bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens volgende punten belangrijk:

 • Indien wij persoonsgegevens verwerken, vermelden wij duidelijk voor welke doeleinden deze data gebruikt wordt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen eerst uitdrukkelijk uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw persoonsgegevens komen alleen terecht bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk;
 • Wij geven gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Indien wij uw persoonsgegevens delen maken wij afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren de rechten die uw toegekend zijn (zie ook 9. Welke rechten heeft u?). 

5. Doeleinden en rechtsgronden van verwerkingen

Als het bestuur van Rumst uw persoonsgegevens verwerkt, zal dit altijd voor een bepaald doel zijn. De gemeente kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van enkele rechtsgronden opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk:

 1. Toestemming van de betrokkene
  •  Indien deze verwerkingsgrond van toepassing is, hebt u steeds het recht om te allen tijde uw toestemming terug in te trekken
 2. Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, d.w.z. het past in de algemene, dienstverlenende taken van de gemeente aan de burger
 3. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen waaraan de gemeente onderworpen is
 4. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of contract
 5. Noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen, het gaat m.a.w. over levensbedreigende noodsituaties of rampen

6. Delen van persoonsgegevens

Het bestuur kan in sommige gevallen de door haar verwerkte persoonsgegevens delen met een derde partij. Dit zal enkel gebeuren om te voldoen aan onze wettelijke opdracht als lokale overheid. Uw persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij in bezit hebben worden niet langer bijgehouden dan nodig voor het beoogde doel. Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. Hoelang deze periode juist duurt verschilt op basis van de context van de verleende diensten en onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoe lang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?
 • Is de bewaring van persoonsgegevens noodzakelijk voor archiefdoeleinden?

8. Beveiligen van persoonsgegevens

Het lokaal bestuur van Rumst neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Een vertrouwelijke en integere behandeling van uw data door onze medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. 

9. Welke rechten heeft u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) kent u een aantal rechten toe als het gaat over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij een opsomming van uw rechten:

 • U hebt het recht het bestuur van Rumst te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. U kan een kopie vragen of inzage krijgen in uw eigen persoonlijke gegevens. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
 • U kan verzoeken deze persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit gaat uiteraard niet om een absoluut recht. Het verzoek zal afgewogen worden tegenover andere rechten of wettelijke verplichten
 • U kan vragen om verdere verwerkingen van uw persoonsgegevens stop te zetten of op te schorten (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). 
 • U hebt het recht op ‘data portabiliteit’: het verkrijgen en overdragen van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm. 

Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als u van mening bent dat het bestuur van Rumst de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij ons indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens (zie ook 3. Contactgegevens).

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u contact opnemen met dpo@rumst.be.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail