Premieaanvraag voor het uitvoeren van een renovatieaudit aan woningen

Er geldt een nieuw subsidiereglement. Je kan dit reglement onderaan deze webpagina terugvinden.

Wij passen de inhoud van deze webpagina zo vlug mogelijk aan, aan dit nieuw subsidiereglement.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de dienst Omgeving.


Het lokaal bestuur ondersteunt inwoners die een renovatieaudit uitvoeren aan hun woning met als doel te onderzoeken via welke maatregelen de isolatiewaarde van de woning verbetert kan worden. Het is belangrijk om goed doordachte maatregelen te nemen om het energieverbruik van je woning zo laag mogelijk te krijgen. Hierdoor kan ook de CO2 uitstoot verminderd worden.

Een energieaudit formuleert praktische energieadviezen en geeft een duidelijk beeld van de energetische kwaliteit van de woning. Het is een energieadvies op maat van de specifieke woning die aangeeft welke maatregelen het meest efficiënt zijn om het energieverbruik van de woning te verminderen. Op basis hiervan kan er doordacht een renovatiestappenplan worden opgemaakt  voor energiebesparende maatregelen aan de woning.

Voor wie

Inwoners en gezinnen die een renovatieaudit laten uitvoeren.

Voorwaarden

Er wordt, binnen de perken van de beschikbare budgetten, een subsidie verleend aan eigenaars of huurders van bestaande woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Rumst voor het uitvoeren door een erkende deskundige van een renovatie audit in deze woning. De subsidie wordt toegekend als aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 • De renovatie audit werd uitgevoerd door erkende energiedeskundige. Een actuele lijst met erkende energiedeskundigen type B en EPB verslaggevers is terug te vinden op www.energiesparen.be
 • Per bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een renovatie audit worden verkregen
 • De aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar na factuurdatum
 • De aanvrager moet gerechtigd zijn tot het laten uitvoeren van de renovatie audit. De subsidie kan worden aangevraagd door:
  • De eigenaar van de woning of
  • De gebruiker of huurder van de woning mits een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning die als bijlage bij de aanvraag wordt gevoegd
 • Enkel volledige aanvragen, zoals vermeld in de procedure hieronder, zullen behandeld worden

Hoe aanvragen

De eigenaar, huurder of gebruiker van de bestaande woning kan de aanvraag online indienen.

Afhandeling

De aanvullende premies worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget in de meerjarenplanning. De subsidie bedraagt 50% van de werkelijk gefactureerde kosten voor het uitvoeren van een renovatie audit met een maximum van 200 euro per bestaande woning.

Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

Regelgeving

Wat staat er in het reglement:

 • Bestaande woning: vergunde of hoofdzakelijk vergund geachte woning of appartement voornamelijk bestemd voor huisvesting en gelegen in de gemeente Rumst
 • Audit laten uitvoeren door een deskundige: één van onderstaande personen
  • Energiedeskundige type B: een natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandige of een bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die energieadvies voor woningen verstrekt en als dusdanig erkend wordt door de Vlaamse Overheid
  • EPB verslaggever: een natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal statuut  van zelfstandige of een bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die instaat voor de EPB verslaggeving en als dusdanig erkend wordt door de Vlaamse Overheid
 • Renovatie audit: een grondige doorlichting van de woning waarbij alle aspecten van de gebouwschil (dak, muren, vloeren, beglazing), verwarming en productie van sanitair  warm water worden geëvalueerd. Er dient bekeken te worden op welke manier er  energie kan bespaard worden in de woning. Het resultaat is een stappenplan van de uit te voeren werken waarbij rekening gehouden wordt met de terugverdientijden.

Lees zeker het gemeentelijk subsidiereglement voor het uitvoeren van een renovatieaudit nog even na. Je kan dit onderaan deze pagina downloaden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail