Premie voor het aanleggen van een groendak

Vraag online aan

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als je een groendak aanlegt, kan je hiervoor een premie aanvragen.

Groendaken verhogen de ecologische waarde van daken (verhogen van biodiversiteit) en hebben een gunstige invloed op de waterhuishouding:

  • Ze reduceren de totale hoeveelheid afgevoerd water.
  • Ze bufferen de piekhoeveelheid bij stortbuien.
  • Verder geven groendaken in de zomer een verkoelend effect.

De premie bedraagt 31 euro/m² aangelegd groendak met een maximum van 300 euro.

Voor wie

Inwoners van Rumst.

Voorwaarden

  • Het betreffend dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De premie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen zoals bedoeld in de codex Ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag via dit online aanvraagformulier. Vergeet niet de kopie van de aankoopfactuur bij het aanvraagformulier te voegen.

Afhandeling

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

Regelgeving

De voorwaarden om de subsidie te bekomen vind je terug in het reglement.

Naar top