Overwelven en onderhouden van grachten

Gebruikers of eigenaars van percelen die grenzen aan een afwateringsgracht zijn verplicht om deze te onderhouden. Jaarlijks moeten de gebruikers van de aangrenzende percelen de grachten ruimen voor 1 november, wanneer dit nodig is voor de doorstroming van het water.

Indien de bereikbaarheid van een eigendom of perceel bemoeilijkt wordt door een bermgracht, kan je bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen om de gracht te overwelven.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12 te 2840 Rumst.

Er wordt maximum vijf meter breedte toegestaan. Elke afwijking hiervan dient schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd te worden.

Na nazicht door onze technische dienst wordt de aanvraag op het College van Burgemeester en Schepenen besproken. De technische dienst stelt een raming van de kostprijs op op basis van het retributiereglement voor het uitvoeren van werken door het gemeentebestuur. Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen wordt beslist of de aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt.

De collegebeslissing wordt samen met de raming van de kostprijs overgemaakt aan de aanvrager. De aanvrager wordt verzocht dit document voor akkoord te ondertekenen en terug te zenden. Na ontvangst hiervan wordt overgegaan tot uitvoering van de werken, waarna een definitieve afrekening wordt opgemaakt. Op basis daarvan worden de werken gefactureerd.

Meer weten?

tel. 03 443 94 70
e-mail: gtc@rumst.be.

Naar top