Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

Sinds 1 januari 2018 spreekt men niet meer van bouwvergunning of milieuvergunning. De omgevingsvergunning betreft de integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één vergunning. Daarbij worden zowel de aanvraag, de procedure als de beslissing geïntegreerd.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, valt onder de noemer omgevingsvergunning.

Er zijn nog altijd projecten die louter stedenbouwkundig of louter milieuhygiënische aspecten bevatten en er zijn ook projecten die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning is in de meeste gevallen vereist voor:

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
 • het aanbrengen van verhardingen
 • het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc
 • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
 • het rooien van bomen
 • het plaatsen van reclame
 • het wijzigen van het gebruik van een gebouw (functiewijziging)
 • het aantal woongelegenheden wijzigen

Een omgevingsvergunning wordt afgeleverd als je bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften. De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten.

Stap 1: inlichtingen verzamelen

Waarvoor heb je een omgevingsvergunning nodig?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen met een ruimtelijke impact een omgevingsvergunning vereist is.

Vrijstelling

Een aantal werken zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning. Let op: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de dienst omgeving.

Meldingsplicht

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Voordat je een melding kan doen, stel je een dossier op volgens de juiste richtlijnen. Bekijk hiervoor ook de normenboeken . Let op: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met het team omgeving.

Opgelet! Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij omgevingsvergunningen.

Meer info?

Wil je weten of je project in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning? Heb je hulp nodig van het team omgeving?

Dat kan:

 • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be (hoe meer informatie / documentatie je aanlevert, hoe beter het advies).
 • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving om samen je dossier in te dienen. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken.

Stap 2: stel je dossier samen

Voordat je een omgevingsvergunning kan aanvragen, stel je een dossier op.

Heb je daarvoor een architect nodig?

Meestal heb je een architect nodig. De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin je geen architect nodig hebt. Bij twijfel, neem contact op met het team omgeving. Zij zullen toelichten of er voor jou specifiek project al dan niet een architect en/of een vergunning nodig is.

Hoe stel je een dossier samen?

De Vlaamse overheid maakte een overzicht van de verschillende soorten dossiers en hun aan te leveren stukken.

Stap 3: omgevingsvergunning indienen dossier

Sinds 1 januari 2018 worden vergunningsaanvragen enkel nog ingediend via het omgevingsloket.

Dient je dossier opgesteld te worden met medewerking van een architect?

Je architect is ongetwijfeld vertrouwd met het omgevingsloket en dient de aanvraag in jouw naam in.

Dient je dossier opgesteld te worden zonder medewerking van een architect? 

Een aantal aanvragen kan je via de snelinvoer van het digitaal omgevingsloket ingeven (bv. tuinhuis, serre, carport, veranda, ...)?

Dit heeft een aantal voordelen:

 • je hoeft niet naar het gemeentehuis te komen
 • je krijgt een aantal vragen waardoor je automatisch je dossier volledig invult
 • je dient je plannen digitaal te uploaden waardoor je geen afdrukkosten hebt
 • je kan je dossier digitaal mee opvolgen


Indien je aanvraag niet via de snelinvoer kan, dan kan onderstaand stappenplan je helpen om wegwijs te geraken in het omgevingsloket.

 1. Start je aanvraag
  Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.
  Start je dossieraanvraag op de website van het omgevingsloket.
 2. Neem het normenboek en het overzichtsdiagram bij de hand, zodat je niets vergeet
 3. Laad al je plannen, tekeningen, foto's en documenten op
  Tip: volg hierbij zeker de richtlijnen van het normenboek (stap 2). Wanneer het normenboek niet wordt gevolgd, kan je dossier onvolledig worden geacht. Het normenboek geeft op de laatste pagina aan welke dossierstukken verplicht zijn en aan welke vormelijke en technische vereisten ze moeten voldoen.
 4. Raadpleeg de lijst tot welke bevoegde overheid je dossier behoort
  Bij het indienen van je dossier in het omgevingsloket zal je de vraag krijgen tot welke bevoegde overheid je project behoort: Vlaamse overheid en Provinciale overheid. Als het niet voorkomt op één van de vorige lijsten, dan is het de bevoegdheid van de gemeente. 
 5. Indienen
  De knop om je dossier in te dienen, verschijnt wanneer je jouw digitale handtekening hebt toegevoegd.

Tips

 • Hou je e-ID lezer, identiteitskaart en pincode bij de hand.
 • Aanstiplijst hemelwater: enkel onder bepaalde voorwaarden voeg je een hemelwaterformulier toe aan je digitaal bouwdossier. Het is evenwel raadzaam dat je steeds dit formulier toevoegt, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Eerste hulplijn

 • Heb je een vraag over de toepassing of een probleem met het samenstellen van uw aanvraag in het digitale loket?
  Contacteer dan de helpdesk van den Vlaamse overheid via helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.comof op tel. 015 45 45 91.
 • De helpdesk kan je beter helpen wanneer ze kunnen meekijken op je scherm. Daarvoor kan je het gratis programma Teamviewer op je computer installeren vooraleer je de helpdesk contacteert. 
 • Heb je eerder een inhoudelijke of juridische vraag over de omgevingsvergunning of de procedure? Stuur dan een mail naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Stap 4: de weg van je dossier

Je aanvraagdossier volgt onderstaande weg.

1. Is je dossier volledig?

De gemeente ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

 • Is het onvolledig en/of onontvankelijk? Dan ontvang je via het omgevingsloket een bericht van onvolledigheid / onontvankelijkheid waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet.
 • Is het volledig? Dan krijg je een volledigheidsbewijs met je dossiernummer en de uiterste beslissingsdatum. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

2. Openbaar onderzoek & doorlooptijd

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de vereenvoudigde en de gewone procedure.

Bij de vereenvoudigde procedure:

 • is de aanvraag nooit onderworpen aan een openbaar onderzoek (een standpunt van de buren kan evenwel wel gevraagd worden);
 • bedraagt de beslissingstermijn 60 dagen (geen verlenging mogelijk)

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3 (artikels 11, 12, 13 en 14) van het uitvoeringsbesluit betreffende de omgevingsvergunning.

Bij de gewone procedure:

 • is de aanvraag altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek;
  Je zal een affiche toegestuurd krijgen die je dient aan te plakken op een goed zichtbare plaats op het bouwterrein.
  Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich hierover uitspreken. 
 • bedraagt de beslissingstermijn:
  105 dagen zonder tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie (OVC)
  120 dagen met omgevingsvergunningscommissie 
  (verlenging met 60 dagen is mogelijk indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’) en/of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen)

De beslissingstermijn gaat in op de dag na de ontvankelijk- en volledigverklaring van de aanvraag (eventueel stilzwijgend op de dertigste dag na indiening van de aanvraag).

3. Adviezen inwinnen

Soms moet de stad bij bepaalde instanties adviezen inwinnen (lees ook hoofdstuk 6 van het omgevingsvergunningsbesluit) over een aanvraag tot omgevingsvergunning. Sommige adviezen zijn bindend en leiden tot een weigering.

4. Beslissing college

Je aanvraag wordt getoetst aan de goede ruimtelijke ordening. Het college houdt rekening met de bezwaren uit het openbaar onderzoek, de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen.

Het College verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Als geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag voor vergunning automatisch geweigerd.

Binnen 10 dagen na de beslissing ontvang je een afschrift hiervan.

Aan de omgevingsvergunning kunnen ook lasten en voorwaarden verbonden zijn.

Heb je hulp nodig van het team omgeving?

Dat kan:

 • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be (hoe meer informatie / documentatie je aanlevert, hoe beter het advies).
 • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving om samen je dossier in te dienen. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken. 

Stap 5: na goedkeuring / weigering van je omgevingsvergunning

Bij goedkeuring

Na ontvangst van je omgevingsvergunning (dit gebeurt digitaal via het omgevingsloket) moet je rekening houden met volgende stappen:
 

1. Beslissing aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken:

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.
 

2. Verklaring van aanplakking terugsturen

Via het omgevingsloket dient de datum van aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning doorgegeven te worden. Dit kan ook door een mail te sturen naar omgeving@rumst.be. Het is aangewezen foto’s te nemen van de aangeplakte bekendmaking.

De bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat het college toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken.
 

3. Waarborg openbaar domein 

Als voorwaarde bij de omgevingsvergunning wordt er een financiële waarborg gevraagd voor de wegenis, het voetpad, fietspad en/of de riolering. De waarborg wordt terugbetaald nadat de bouwwerken voltooid zijn. Eventuele schade zal in mindering worden gebracht. 

4. Leef de energieprestatieregelgeving na

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren: de EPB-eisen. Je moet deze eisen volgen bij de bouw of renovatie van uw woning, Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.
 

5. Start en einde van de werken meedelen

Via het omgevingsloket deel je de start en einde van de werken mee. Na de werken kan de waarborg terug gestort worden indien er geen schade is aan het openbaar domein. De aanvraag tot terugstorten gebeurt via omgeving@rumst.be. Volgende worden toegevoegd:

 • Het dossiernummer van je aanvraag
 • Je rekeningnummer 

Na het ontvangen van de aanvraag zal een medewerker van de dienst openbaar domein de staat van het openbaar domein komen beoordelen. Wanneer alles in orde is, wordt er aan de financiële dienst gevraagd om de waarborg terug te storten. Dit kan wel enkele weken in beslag nemen.
 

Hoe lang blijft je vergunning geldig?

Er zijn een aantal regels waaraan je je moet houden:

 • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een omgevingsvergunning hebt gekregen.
 • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning verplicht je niet om deze ook uit te voeren.
 

Bij weigering

Informeer je bij het team omgeving hoe je project wel kans maakt op een vergunning.
 

Hoe in beroep gaan?

Je kan beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning of weigering bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Als je beroep wil aantekenen tegen een omgevingsvergunning van het Vlaams gewest (bij een bijzondere procedure) of tegen een vergunning verleent door de deputatie (in beroep) moet je je richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Stap 6: waar moet je nog aan denken

Als je gaat bouwen of verbouwen zijn er, buiten de omgevingsvergunning, nog een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden.

Naar top