naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeente Rumst geeft gunstig advies voor sanering kleiputten

De toekomst van de kleiputten in Terhagen is ondertussen een dossier met een lange historiek.

Bij de vroegere klei-ontginning ontstonden grote reliëfverschillen. Deze werden deels opgevuld door het storten van allerlei afval. De afvalstorten werden gedeeltelijk afgedekt met gronden afkomstig van de slibwerken in het zeekanaal. Hierop ontstond spontane bebossing.

Gezondheid voorop

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) besliste op basis van bodemonderzoek dat een definitieve sanering noodzakelijk is om de gezondheid van de omwonenden en bezoekers nu en voor de toekomst te beschermen.

Saneringsproject als onderdeel van nieuwe landschapsvorming

Uit studies blijkt dat de spontane bebossing die ontstond op het bedekte afvalstort niet bestand is om langdurig te kunnen overleven. Het gaat om zogenaamde pioniersvegetatie. De staat van de bodem laat ook niet toe om hier een vegetatie te ontwikkelen die opgewassen is tegen de komende klimaatuitdagingen.

Het definitief einddoel is om van dit gebied een gemengd gebied te maken, waar zowel ruimte is voor natuurontwikkeling als voor zachte recreatie. De Rumstenaars werden bij de invulling daarvan ook betrokken. Dit definitief landschap moet voldoende klimaatrobuust zijn en voorzien zijn van een goede waterhuishouding om klaar te zijn voor de toekomstige klimaatuitdagingen. Om dit te realiseren is een sanering noodzakelijk.

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterweg dienden bij de Vlaamse Regering een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor dit saneringsproject. De gemeente Rumst, één van de adviesverleners in dit proces, verleent hierin een advies.

Sanering is een werk van lange adem

De werken nemen een lange periode in beslag en zullen in fases worden uitgevoerd. Als start van de sanering wordt bestaande vegetatie verwijderd. Een nieuwe fase wordt pas opgestart, wanneer de vorige is afgerond. Zo wordt vermeden dat het gebied lange tijd een kale vlakte blijft.

Bezorgdheden van inwoners worden verder meegenomen

Tijdens het openbaar onderzoek werden ruim 1000 bezwaren ingediend in de gemeente Rumst.
De bezorgdheden van de inwoners werden in acht genomen door het gemeentebestuur. Alle bezwaren werden grondig bestudeerd en beoordeeld op basis van de informatie die in het dossier beschikbaar was.

Gemeente adviseert gunstig

Het gemeentebestuur heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning over de Kleiputten gunstig geadviseerd. Het volledige advies kan je hier of onderaan deze webpagina consulteren.

Door voldoende goede grond aan te voeren, zullen de toekomstige aanplantingen gunstig en snel evolueren tot een nieuw bebost landschap waar ruimte is voor water en een natuurontwikkeling die ook zachte recreatie (wandelen, fietsen, spelen) toelaat. Het gemeentebestuur is dan ook overtuigd dat het koppelen van dit verplichte saneringsproject aan de inrichting van een nieuw klimaatrobuust landschap een win-winsituatie zal betekenen voor haar inwoners.

Het vervoer over water is een belangrijke troef om de hinder van het grondentransport over de weg te vermijden maar er zal door de bevoegde overheden nauw op worden toegezien dat alle gronden die gestort worden, van waar ze ook komen, vrij zijn van enige vervuiling. Het belangrijk is dat alle milderende maatregelen die in het goedgekeurde milieueffectenrapport zijn opgenomen, worden nageleefd bij het uitvoeren van de vergunde werken.

Vlaamse Overheid beslist

Het advies van het college werd op 7 januari 2022 via het omgevingsloket bezorgd aan de Vlaamse overheid. Een gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zal op basis van alle onderzoeksresultaten, de uitgebrachte reacties tijdens het openbaar onderzoek en de ingewonnen adviezen, een advies verstrekken aan de Vlaamse regering.

De commissie bestaat uit een team van deskundigen, de betrokken adviserende overheden en andere  adviesinstanties die tijdens de aanvraag geconsulteerd werden. De Vlaamse Regering neemt ten laatste 13 maart 2022 een definitieve beslissing.

Gepubliceerd op 12 jan 2022
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina