Maaien van bermen

We maken een onderscheid tussen het maaien buiten en binnen de bebouwde kom.

Wegbermen buiten bebouwde kom

Het maaien van wegbermen kan niet zomaar volgens eigen regels. Het Bermdecreet legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen. Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die het lokaal bestuur onderhoudt. Zo is er een absoluut verbod op het gebruik van biociden. Het is ook zo dat de bermen niet gemaaid mogen worden voor 15 juni, en dat een eventuele tweede maaibeurt pas na 15 september toegelaten is.

Waarom deze timing? Veel heeft te maken met onze biodiversiteit. Door een goed maaibeheer kan de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt worden. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen ‘verplaatsen’ tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren.

De gemeente besteedt de maaiwerken van haar grasbermen uit. Een klepelmaaier met afzuigsysteem en opraapwagen maait bijna alle wegbermen buiten de bebouwde kom in Rumst. Al deze bermen maaien we systematisch twee keer per jaar. Het bermmaaisel wordt afgevoerd en gecomposteerd. Door het oprapen van het gras worden de bermen schraler en krijgen bloemen in de bermen steeds meer kansen.

Van de maaidata kan worden afgeweken wanneer de gemeente haar bermen heeft laten inventariseren en aan de hand daarvan andere maaidata opgelegd krijgt van het provinciebestuur. Zo zullen een aantal bermen reeds vanaf 15 mei worden gemaaid.

Voor specifieke uitzonderingssituaties start het maaien voor 15 juni, bijvoorbeeld aan kruispunten voor een betere zichtbaarheid en bij overhangend gras langs fietspaden.

Maaien van de gazonstroken binnen de bebouwde kom

De gazonstroken die zich meestal binnen de bebouwde kom situeren worden ook door het lokaal bestuur gemaaid. De maaifrequentie hiervan ligt merkelijk hoger dan die van de wegbermen buiten de bebouwde kom, bij normale zomers ongeveer 15 keer. Deze maaiwerken starten meestal begin april, al naargelang het weer, en eindigen eind oktober.

Al naargelang de situatie wordt het maaisel verwijderd of gemulchd. Het bijmaaien rond bomen en straatmeubilair gebeurt éénmaal per maand, met bosmaaiers.

Naar top