Lokaal woonoverleg

De Vlaamse Wooncode schrijft de gemeente de rol van coördinator van alle huisvestingsinitiatieven toe.

Hiertoe neemt de gemeente onderstaande taken op zich: 

  • Sinds de goedkeuring van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, voert de gemeente Rumst een actief woonbeleid waartoe leegstand, sociaal wonen en het activeringsbeleid horen.
  • De Vlaamse Wooncode gaf de gemeente een centrale rol in het bewaken van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. De gemeente neemt deze rol op zich door het lokaal woonpatrimonium in samenwerking met Wonen Vlaanderen te screenen.
  • Als lokaal bestuur werkt onze gemeente aan een optimale dienstverlening voor de burger. Op woongebied gebeurde dit door een deskundige wonen aan te stellen en een woonloket op te richten waar u terechtkan met al uw vragen rond wonen en woonpremies.

Om het woonbeleid in Rumst te laten slagen en bovenstaande taken te coördineren, is een overleg met de lokale woonpartners een belangrijke voorwaarde. Vier keer per jaar komen komen deze partners samen om collectieve thema's als leegstand, sociaal wonen en leefbaarheid te bespreken. De vaste partners van het woonoverleg zijn het College van Burgemeester en Schepenen, het OCMW, Wonen Vlaanderen, IVLW Rivierenland en de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Afhankelijk van het thema worden nog andere partners uitgenodigd.

Downloads

Naar top