Klimaatactieplan

In de gemeenteraad van 26 november 2020 werd besloten om het burgemeesterconvenant 2030 te ondertekenen en ging Rumst de verbinding aan om:

 • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 • haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De gemeenteraad gaf aan IGEAN de opdracht om deze verbintenissen om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

 • een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;
 • een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;
 • minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

In 2022 heeft de gemeente Rumst een gemeentelijke klimaatactieplan (SECAP) uitgewerkt in samenwerking met IGEAN en het provinciebestuur Antwerpen. Dit klimaatactieplan is mede gebaseerd op het lopende meerjarenplan 2020-2025 en de beleidsnota klimaat en duurzaamheid. Daarnaast werd de opmaak van het actieplan mee ondersteund door een participatieproject "Atmosfeermakers Rumst".

Het uiteindelijke actieplan is opgedeeld in 7 speerpunten:

 1. Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
 2. Groenblauwe netwerken van open ruimte tot in de kern
 3. Klimaatneutrale en - bestendige wijken
 4. Klimaatvriendelijke mobiliteit
 5. Lokale hernieuwbare stroom
 6. Duurzaam ondernemen
 7. Lokale en circulaire consumptie

De speerpunten en sleutelacties van het klimaatactieplan worden opgevolgd en uitgewerkt door het gemeentebestuur van Rumst. Dit is in ieder project van de gemeente Rumst terug te vinden. Daarnaast probeert de gemeente Rumst de inwoners te stimuleren om zelf verschillende acties en doelstellingen te maken, zodat zij ook hun steentje kunnen bijdragen.

Downloads

Naar top