Klachten over milieuhinder

Maak een afspraak

Ondervindt je milieuhinder of stel je een milieuvervuiling vast, dan kan je dit melden het meldpunt milieu. Het meldpunt milieu is het aanspreekpunt voor al je vragen, klachten, meldingen omtrent hinder en opmerkingen in verband met milieu.

Er zijn verschillende vormen van milieuhinder:

Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat je stoort, wanneer het stoort en waarom het stoort. Licht het probleem toe op een niet-aanvallende manier. Als je dat doet op een moment dat de hinder zich niet voordoet, kan je het probleem meestal rustiger uitleggen. Als de dialoog niets oplevert, neem dan contact op met de milieudienst. De gemeente kan hulp inroepen van een bemiddelaar. Bemiddeling is meestal gratis en gebeurt door de milieuambtenaar van de gemeente of door iemand die door de gemeente is aangesteld. De bemiddelaar kan luisteren naar beide invalshoeken en helpt een oplossing zoeken. Vaak is het niet duidelijk welke normen of reglementen van toepassing zijn. De bemiddelaar kan dan, als dat nodig is, de normen, de milieuwetgeving, het gemeentelijke bouwreglement of het politiereglement toelichten. De bemiddelaar kan dan aansturen op duidelijke afspraken tussen beide partijen. Buiten de kantooruren kan je voor dringende kwesties ook contact opnemen met de lokale politiezone Rupel. Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een proces-verbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving. Als de bemiddeling geen effect heeft, kan je overwegen om een brief te schrijven naar de vrederechter van uw regio.

Milieuhinder die door bedrijven wordt veroorzaakt

 • Ook hier wordt aangeraden om eerst in dialoog proberen te treden met een aanspreekpunt van het bedrijf.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, kan je je richten tot de dienst omgeving.
 • Heb je vragen over de omgevingsvergunning (voorheen 'milieuvergunning') van een bedrijf, neem dan contact op met de dienst omgeving.
 • Op de website van het Departement Omgeving vind je informatie over hinder die veroorzaakt wordt door een omgevingsvergunningsplichtige inrichting.
  • Bedrijven klasse II en III: de gemeente is bevoegd voor de naleving van de milieureglementering die van toepassing is op de 'hinderlijke inrichtingen klasse II en III' (de minst hinderlijke inrichtingen en activiteiten). Als de gemeente weigert op te treden tegen zware milieuhinder die wordt veroorzaakt door een inrichting van klasse II of III, dan zal de Vlaamse Milieu-inspectie optreden in de plaats van de gemeente.
  • Bedrijven klasse I of IIA: (meest hinderlijke inrichting): de gemeente zal je doorverwijzen naar de Vlaamse Milieu-inspectie.

Meldpunt milieu

Je kan het meldpunt milieu bereiken via de gemeentelijke milieudienst.

 • Belangrijk! De dienst omgeving werkt op afspraak.
 • Bij dringende meldingen tijdens de werkuren kan je terecht via:
  • Tel.03 880 00 70
  • GSM:0473 91 65 09*
 • Bij dringende meldingen buiten de werkuren kan je terecht bij de lokale politiezone Rupel:
  • Tel.03 443 09 00(interventie politie)
  • Bij zeer ernstige, dringende feiten: 101
  • Bij lozingen of brand: 112
 • Andere meldingen kan je indienen via het gemeentelijk meldpunt.

Wetgeving

De wetgeving in verband met milieuhinder is terug te vinden in het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

Naar top