Klacht over woonkwaliteit

Maak een afspraak

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen wel eens bepaalde tekortkomingen, getoetst aan een aantal kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Deze zijn vastgelegd in de Vlaamse Wooncode.

Huur je een woning met duidelijke gebreken? Volg de volgende stappen:

 • Maak een lijst op van de gebreken in je woning
 • Ga na wie de werken om de gebreken weg te werken moet betalen. Wie is verantwoordelijk voor wat? De huurdersbond kan je hier ook mee helpen. 
 • Verwittig de verhuurder van de gebreken in de woning met een aangetekende brief (je kan een voorbeeldbrief onderaan deze pagina downloaden). Daarin verzoek je hem de nodige werken uit te voeren.
 • Neem actie als de verhuurder niets doet aan de gebreken die jij hebt gemeld en waarvoor hij verantwoordelijk is: je kan schriftelijk een woningonderzoek vragen aan de gemeente, door een klacht over woonkwaliteit in te dienen.
 • Dit is de start voor de procedure ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van de woning.

Voor wie

Iedere huurder die een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring wilt opstarten.

Voorwaarden

Als de woning geen of minder dan 7 punten heeft van categorie 1 op het technisch verslag bij een controle van de woonkwaliteit, dan wordt een conformiteitsattest afgeleverd.

Hoe aanvragen

 • Stap 1: per mail naar wonen@rumst.be.
 • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van de gemeentelijke dienst Omgeving om je onderzoek woonkwaliteit aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat deze dienst de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken.

Kostprijs

De aanvraag klacht woonkwaliteit is gratis.

Afhandeling

De procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring kan pas worden opgestart nadat je de verhuurder via aangetekend schrijven op de hoogte hebt gebracht en de verhuurder vervolgens weigert om werken uit te voeren of niet reageert.

 • Maak een afspraak met de dienst Omgeving. De huisvestingsambtenaar bekijkt je klacht en je aangetekend schrijven aan de verhuurder. De huisvestingsambtenaar gaat na of je melding voldoende duidelijk en compleet is.
 • Een huisvestingsambtenaar komt ter plaatse om een vooronderzoek uit te voeren om te controleren of de klachten terecht zijn.
 • Mogelijk zal hij proberen de eigenaar te overtuigen om vastgestelde (technische) gebreken te herstellen. Als de eigenaar weigert of onvoldoende werken uitvoert, wordt de zaak doorgegeven aan de Vlaamse overheid.
 • De kwaliteit van de woning wordt dan nagezien en beoordeeld door de controleur kwaliteitsbewaking op basis van een criterialijst, opgesteld door het Vlaams Gewest. In hoeverre de woning voldoet aan de geldende technische eisen en comfortvereisten wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag na een onderzoek van de woning.
 • Op basis van dit technisch verslag adviseert de gewestelijk ambtenaar van Wonen Vlaanderen de burgemeester om te beslissen over de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid van de onderzochte woning.
 • De burgemeester neemt een gemotiveerde beslissing na het ‘horen’ van de eigenaar en de huurder. Dit ‘horen’ kan mondeling of per brief gebeuren.
 • Deze beslissing dient genomen te worden binnen de 2 maanden na de vraag.
 • De verhuurder kan werken opgelegd krijgen om de woning terug conform te maken aan de kwaliteitsnormen, de woning kan wordt opgenomen in de inventaris ongeschikte, onbewoonbare, verwaarloosde woningen …
 • Bij een onbewoonbaarverklaring moet je de woning verlaten. Onder voorwaarden krijg je misschien een huursubsidie.
Naar top