Jongeren in het Zuiden

Vraag online aan

Ben je betrokken bij de organisatie van een project in het Zuiden? Of werk je als jongere tijdens of kort na je studies mee aan een ontwikkelingsproject in het Zuiden? Dan kan je een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Het gaat om duurzame projecten die de levensomstandigheden van de armsten verbeteren en steun bieden aan mensen die opkomen tegen armoede en onrecht.

Stuur voor 15 oktober je aanvraag via het thuisloket.

Voor wie

De initiatiefnemer of indiener (jongeren) moet:

  • een inwoner van Rumst zijn
  • nog studeren ofwel de studie sinds maximum 2 jaar beëindigd te hebben.
  • op het moment van de subsidieaanvraag maximum 30 jaar zijn

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt ingediend via dit online aanvraagformulier
  • Het gaat om een verblijf van minimum 1 maand waarbij een activiteit ontwikkeld wordt die duidelijk bijdraagt tot een door de lokale gemeenschap ondersteund initiatief ter bevordering van hun levensomstandigheden
  • De plaats of de regio of het land van verblijf mag niet gelegen zijn in een conflict- of oorlogszone tussen lokale gemeenschappen, bij voorkeur in een land van de DAC-lijst van de OESO
  • De initiatiefnemer dient aan te tonen dat hij/zij al voordien blijk heeft gegeven van eenconcreet engagement t.a.v. de uitdagingen in het Zuiden en zich engageert om dit in de toekomst verder te zetten
  • Een steunaanvraag kan enkel dienen voor hulpgoederen en of diensten (te detailleren) ten voordele van de lokale gemeenschap en geenszins voor reis- en/of verblijfskosten
  • Binnen de drie maanden na het verblijf dient een verslag uitgebracht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen

Hoe aanvragen

Vraag je subsidie aan voor 15 oktober via bovenstaande knop.

Afhandeling

De subsidies worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget in de meerjarenplanning.

De subsidie bedraagt max. 500 euro per jaar. Er dient een bewijs geleverd te worden van de aanwending van de middelen (factuur, afrekeningsnota…,). Er mag 1 aanvraag per persoon per jaar worden ingediend.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

Naar top