Bestuursdocument inkijken

Vraag online aan

Je hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke beslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

Om documenten aan te vragen bij het lokaal bestuur Rumst hoef je niet van Rumst te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. 

  • Via bovenstaand formulier
  • Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.
  • Een aanvraag kan ook per mail (secretariaat@rumst.be)

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

In de aanvraag vermeld je:

  • Naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • Over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
  • De vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

Afhandeling

De aanvraag wordt ingeschreven in een register.

Nadat je aanvraag wordt ingeschreven in het register, zal deze uiterlijk binnen de 20 dagen worden beantwoord. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).


Wanneer niet tijdig op je aanvraag wordt geantwoord of wanneer je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kan je beroep indienen bij:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel
02 553 57 03
openbaarheid@vlaanderen.be

Je hebt daarvoor een termijn van dertig kalenderdagen. Meer informatie vind je op de website van het agentschap binnenlands bestuur via de klachtenwegwijzer.

Naar top