Horecavergunning

Thuisloket

De horecavergunning zorgt voor een administratieve vereenvoudiging en een kwaliteitsvolle en diverse horeca. Voor allerlei vragen of advies op maat kan je contact opnemen met de dienst economie via lokale.economie@rumst.be. 

Wat houdt de horecavergunning in?

Met de horecavergunning gaat het lokaal bestuur Rumst via een administratief en een technisch onderzoek na of de horecazaak voldoet aan de voorwaarden van de algemene regelgeving en aan de voorwaarden en reglementen die in de gemeente Rumst van toepassing zijn:

 • Stedenbouwkundige bestemming van het pand rekening houdend met het gewestplan, de vergunningstoestand van het pand en het kadaster
 • Inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering & verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken
 • Milieuvergunning (indien van toepassing)
 • Hygiëne-attest (FAVV) (indien nodig)
 • Brandveiligheidsverslag
 • Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
  Naast de horecavergunning moet elke horecazaak nog steeds aan andere verplichtingen voldoen. Voor meer informatie kan je terecht bij de startersbrochure van Horeca Vlaanderen: horecavlaanderen.be/startersbrochure

Voor wie

Wie moet een horecavergunning aanvragen?

 1. Algemeen:
  Om een kwaliteitsvol en gevarieerd horeca aanbod te verzekeren dient elke rechtspersoon/natuurlijke persoon, die op een vaste plaats voeding en/of drank, van welke aard ook, voor gebruik ter plaatse verkoopt of verstrekt een horecavergunning aan te vragen.

  De horecavergunning is zowel persoonsgebonden alsook plaatsgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden aan een andere uitbater en/of eigenaar of meegenomen worden naar een andere locatie. Hierdoor is de aanvraag van een horecavergunning steeds vereist in volgende gevallen:
  • De (her)opening van een horecazaak
  • De verhuis van een bestaande horecazaak
 2. Uitzondering:
  Op deze regel bestaan de volgende uitzonderingen:
  • Het verkopen of verstrekken van voeding en/of drank maximaal 10 keer per jaar en voor niet langer dan 15 opeenvolgende dagen door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, meer bepaald de occasionele drankgelegenheden, met uitzonderling van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk.
  • Het verkopen of (gratis) verstrekken van voeding en/of drank op tentoonstellingen en jaarbeurzen voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Voorwaarden

Wat is er nodig om een horecavergunning aan te vragen?

Naast het ingevulde aanvraagformulier moeten ook volgende documenten worden toegevoegd:

 • Kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbaters
 • Uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest (indien geen inwoner van Rumst)
 • Inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering & verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Milieuvergunning (indien van toepassing)
 • Hygiëne-attest (FAVV) (indien van toepassing)

Hoe aanvragen

Een horecavergunning in 4 stappen

Stap 1: aanvraag van een horecavergunning
De horecavergunning wordt aangevraagd bij de dienst economie van het lokaal bestuur Rumst. De aanvraag van een horecavergunning kan op twee manieren:

 • Via het thuisloket
 • of download onderstaand document

De aanvraag van een horecavergunning is gratis.
Rekening houdend met de bijhorende procedure dient elke horecazaak voor de opening een horecavergunning te hebben aangevraagd. Binnen een termijn van 30 werkdagen, te rekenen vanaf de volledig- en ontvankelijkverklaring van de aanvraag, beslist de burgemeester over het afleveren van de vergunning.

Stap 2: beoordeling van de administratieve voorwaarden

 • Een beoordeling van de stedenbouwkundige functie van het pand.
  Een permanente uitbating van een horecazaak is enkel mogelijk in een pand met een horecafunctie. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hoofd- of nevenfunctie van een pand geheel of gedeeltelijk wijzigen naar de functie van horeca. Voor meer informatie en een eventuele functiewijziging kan je terecht bij de dienst omgeving.
 • Een controle van de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen
 • Een onderzoek naar de verzekeringsovereenkomst betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen: een (pop-up) horecazaak behoort tot één van de categorieën van inrichtingen opgenomen in de lijst van artikel 1 van het K.B. van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder toepassing vallen van hoofdstuk 2 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffingen en betreffende de verplichte verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
 • Een beoordeling van de moraliteitsvoorwaarden voor het verkopen en/of verstrekken van gegiste- en sterke dranken.
  Een uittreksel uit het strafregister of moraliteitsattest wordt afgeleverd op basis van de gegevens in het strafdossier van de betrokken persoon. De uitbaters, en inwonenden, van een horecazaak mogen enkel gegiste- en/of sterke dranken verkopen en/of verstrekken wanneer deze niet kunnen worden uitgesloten op basis van artikel 1 van de samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (03.04.1953) & artikel 11 van de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.
 • Een onderzoek naar het vervullen van de aangifteplicht van het exploiteren van een horecazaak bij de milieudienst (indien van toepassing): De meeste horecazaken zijn niet milieuvergunning plichtig. Het gebruik van sommige toestellen of installaties in je zaak kan je ertoe verplichten om een milieuvergunning aan te vragen zoals bijvoorbeeld: restaurants met een koelinstallatie vanaf 5 Kilowatt. Meer informatie hierover kan je bekomen bij de dienst omgeving.

Stap 3: Beoordeling van de technische voorwaarden

 • Een onderzoek naar de hygiëne van de horecazaak:
  Elke horecazaak dient in orde te zijn met de wetgeving betreffende de levensmiddelenhygiëne en dient daarvoor een melding te doen bij het FAVV. Bij de aanvraag van de horecavergunning dient het geldige attest van het FAVV bij de aanvraag gevoegd te worden.
 • Een onderzoek naar de brandveiligheid van de zaak.
  Voor de opening van de zaak zal de brandweer een brandveiligheidscontrole uitvoeren op basis van de reglementering inzake maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in een inrichting toegankelijk voor publiek.
  De kosten van deze controle zijn voor de horecaondernemer. Voor meer informatie over de tarieven kan je bij de brandweerzone Rivierenland terecht.
  Deze controle leidt tot 3 mogelijke resultaten:
  1. Bij het afleveren van een A attest (gunstig advies) van de brandweer kan een definitieve vergunning bekomen worden.
  2. Bij het afleveren van een B attest (gunstig onder voorbehoud) kan een voorlopig attest afgeleverd worden. Dit is een attest, opgesteld door de brandweer en ondertekend door de burgemeester, met het oog op het uitvoeren van de brandveiligheid vereiste aanpassingswerken, binnen de vooropgestelde termijn aangeduid op het attest.
  3. Bij een ‘ongunstig’ advies wordt er geen vergunning toegekend.
 • Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.
  Een onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horeca-inrichting en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie.
  Dit onderzoek leidt tot 2 mogelijke resultaten:
  1. Bij een ‘gunstig’ advies kan een definitieve vergunning bekomen worden.
  2. Bij een ‘ongunstig’ advies wordt er geen vergunning toegekend.

Stap 4: Aflevering van de horecavergunning

Wanneer de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet wordt de horecavergunning voor onbepaalde duur toegekend.
Om de opvolging van deze vergunning te verzekeren wordt er aan de horeca uitbaters gevraagd om deze vergunning op een zichtbare plaats op te hangen.

Afhandeling

Controles en sancties

Op basis van de Zonale politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zijn er op elk moment controles en eventuele sancties mogelijk.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
e-mail