Gewestplan

Raadpleeg het gewestplan 

De gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren '70 voor het volledige Belgische grondgebied zijn opgemaakt.

Rumst situeert zich binnen het Gewestplan Antwerpen (nr. 14) dat werd vastgelegd bij KB van 3 oktober 1979. Nadien zijn enkele gewestplanwijzigingen doorgevoerd.

Voor de gemeente Rumst is vooral de gewestplanwijziging van 1998 van belang. Tengevolge van deze herziening was er een belangrijke toename van groene bestemmingen in onze gemeente (kleiputten, Oude Netearm, …).

Het gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied, zoals wonen, landbouw, industrie, parkgebied, natuurgebied, … Elk individueel perceel heeft dergelijke bestemming toegewezen gekregen.

Nu worden er geen gewestplannen meer opgemaakt of gewestplanwijzigingen doorgevoerd. Bestemmingen worden vanaf heden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De bestaande gewestplannen blijven evenwel bestaan tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Naar top