Gemeenteraad

Je kan de verslagen van de gemeenteraadszittingen die plaatsvonden vanaf 2018 hier raadplegen. De verslagen van de gemeenteraadszittingen van 2014 tot en met 2017 vind je door rechts op "agenda en notulen" te klikken.

De gemeenteraad regelt alle zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen aan de burgemeester of het college. Daarnaast beraadslaagt de gemeenteraad over elk ander onderwerp dat de hogere overheid eraan voorlegt.

Enkele belangrijke opdrachten voor de gemeenteraad zijn:

 • verantwoordelijk voor het vaststellen van de personeelsformatie
 • verantwoordelijk voor het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel op basis van het besluit van de Vlaamse regering
 • goedkeuring van reglementen en verordeningen
 • vaststellen van het jaarlijks gemeentebudget in de vorm van een beleidsnota en een financiële nota
 • vaststellen van het meerjarenplan in de vorm van een strategische nota en een financiële nota
 • vaststellen van de jaarrekening
 • vaststellen van de gemeentebelasting
 • toezicht houden op de ondergeschikte besturen (OCMW en kerkbesturen
 • vertegenwoordiging in intercommunales

  De gemeenteraad vergadert normaal gezien elke 4de donderdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 20 uur en is openbaar. De geheime zitting vindt plaats na de openbare zitting. Aangezien de geheime zitting over personen gaat, is deze niet openbaar. Bekijk hier de agenda en de verslagen van de gemeenteraad vanaf 2018. 


Ter voorbereiding van de gemeenteraad worden er raadscommissies gehouden. De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Je kan ze dus bijwonen.