Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor parkeervoorzieningen bij meergezinswoningen

Het gemeentebestuur heeft stedenbouwkundige voorschriften (of verordening) opgesteld met betrekking tot het voorzien van parkeerplaatsen bij meergezinswoningen. Deze voorschriften zijn bedoeld om de parkeerdruk te verlichten en de algemene leefbaarheid en woonsituatie te verbeteren. Concreet verplicht de verordening het aanleggen van 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid bij nieuwbouw of verbouwingen tot meergezinswoningen.

Aangezien de parkeerdruk niet uniform is over de hele gemeente, is deze norm alleen van toepassing in woongebieden zoals vastgelegd in het gewestplan van Antwerpen. Daarnaast gelden afwijkende normen voor sociale huisvestingsprojecten en woningen voor senioren. De verordening stelt tevens technische eisen aan de te realiseren parkeerplaatsen, in- en uitritten, en vereist naleving van ruimtelijke randvoorwaarden.

Alleen op basis van stedenbouwkundige argumenten en wanneer technische beperkingen het naleven van de normen onmogelijk maken, kan gedeeltelijk worden afgeweken van deze verplichting. In dergelijke gevallen is het gemeentelijk belastingreglement met betrekking tot het ontbreken van parkeerplaatsen van toepassing.

De volledige tekst van de verordening is hieronder beschikbaar. 

Naar top