Klimaatactieplan

In de gemeenteraad van 26 november 2020 werd besloten om het burgemeesterconvenant 2030 te ondertekenen en ging de verbinding aan om:

 • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 • haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De gemeenteraad gaf aan IGEAN de opdracht om deze verbintenissen om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

 • een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;
 • een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;
 • minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

De gemeente Rumst werkt in samenwerking met IGEAN en het provinciebestuur Antwerpen een gemeentelijke klimaatactieplan uit in 2022.

Het lopende meerjarenplan 2020-2025 bevat reeds heel wat maatregelen om de duurzaamheids en klimaatdoelstellingen te realiseren. In de beleidsnota klimaat- en duurzaamheid worden deze maatregelen toelicht. Dit zal dan ook gebruikt worden als basis voor het nieuwe klimaatactieplan.

De opmaak van het actieplan wordt ondersteund via een participatieproject "Atmosfeermakers Rumst".

Het is duidelijk dat het gemeentebestuur dit engagement niet alleen kan waarmaken. We hebben hiervoor de steun en het engagement nodig van zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en verenigingen.

Het actieplan wordt opgebouwd op 7 speerpunten:

 1. klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
 2. groenblauwe netwerken van open ruimte tot in de kern
 3. klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken
 4. klimaatvriendelijke mobiliteit
 5. lokale hernieuwbare stroom
 6. duurzaam ondernemen
 7. lokale en circulaire consumptie

De speerpunten en de acties die hiervoor worden uitgewerkt zullen verder uitgewerkt worden na de goedkeuring van het actieplan.

Meer info

Open milieuraad
Op donderdag 17 november 2022 organiseert het lokaal bestuur een open milieuraad. Op de agenda staat de toelichting van het ontwerp gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. De open milieuraad is openbaar, je kan ze dus bijwonen.
Schrijf je hier in.

Praktisch
Wanneer: 17 november 2022 - 19.30 uur
Waar: Gemeentehuis - raadzaal - Koningin Astridplein 12, Rumst

Schrijf je hier in

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen