Bouwmisdrijven

Maak een afspraak

Schending van de reglementering van de ruimtelijke ordening, bv. inbreuken op de voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg,... is strafbaar. Men spreekt dan van een bouwmisdrijf.

Als je denkt dat de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening niet wordt nageleefd, kan je voor een klacht of melding terecht bij:

  1. de dienst omgeving of de politie, die het bouwmisdrijf vaststellen en op basis van hun eigen handhavingsprioriteiten zullen optreden.
  2. de afdeling Handhaving van Departement Omgeving als het een gewestelijke prioriteit betreft.

Als je schade of hinder zou ondervinden, kan je eventueel zelf via een burgerlijke procedure het herstel van de schade of een schadeloosstelling vorderen. Daarnaast kan je aan de vrederechter een 'oproeping tot verzoening' vragen. Dat is een vrijwillige en kosteloze procedure om snel tot een oplossing te komen. 

Meer informatie over bouwovertredingen (melding, verjaringstermijnen, herstelmaatregelen) vind je op de website van Departement Omgeving. 

Hoe melden

  • Stap 1: mail naar omgeving@rumst.be. Beschrijf duidelijk de vermoedelijke overtreding en de locatie waar deze gebeurt of gebeurde.
  • Stap 2: maak je afspraak met de dienst omgeving
Naar top