Bindend sociaal objectief

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en/of kavels realiseren. Vanuit de regisseursrol van de gemeente op het vlak van lokaal woonbeleid, neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen.

Het bindend sociaal objectief is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels (samen: het sociaal woonaanbod) te realiseren in de periode 2013 -2020.  De termijn voor de bijkomende sociale huurwoningen werd ondertussen verlengd tot 2023.

In het regeerakkoord 2014-2019 is afgesproken dat de termijn voor de sociale huurwoningen opnieuw verlengd wordt tot 2025.

Voor de gemeente Rumst bedraagt het bijkomstig te realiseren Bindend Sociaal Objectief

97 sociale huurwoningen
45 sociale koopwoningen
2 sociale kavels

Tweejaarlijks controleert Wonen Vlaanderen de inspanningen die de gemeente levert in de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief.

Wat zolang het bindend sociaal objectief niet gehaald is?

In het Decreet Grond- en Pandenbeleid wordt een activeringsplicht van gronden in eigendom van publieke en semi-publieke overheden opgelegd.

Wat wil dit zeggen?

Minstens 25% van de publieke gronden (semi-publieke gronden mogen, maar moeten niet hiervoor gebruikt worden) moet gebruikt worden voor de sociale woningen. Dit zolang het bindend sociaal objectief niet is gehaald.

Zodra het bindend sociaal objectief is behaald, vervalt de verplichting om 25% van de gronden aan te wenden.

Het bindend sociaal objectief kan binnen deze periode gerealiseerd worden met een beperkte activatie of zelfs zonder activatie. De activatie blijft wel een verplichting als men er niet in slaagt het BSO te bereiken.

Meer info

wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bindend-sociaal-objectief

Naar top