Beleidsmatig gewenste ontwikkeling voor wonen in Rumst

Over hoe en waar er gebouwd of verbouwd moet worden, bestaan vele regels en voorschriften. Deze zijn terug te vinden in:

BGO Wonen Rumst

Het komt vaak voor dat er geen specifieke voorschriften beschikbaar zijn omdat er geen verkaveling, BPA of RUP van toepassing is op een grond waarop men wenst te bouwen. Om aanvragen tot het bouwen of verbouwen van woningen te kunnen beoordelen, valt de beoordeling dan terug op het gewestplan die geen gedetailleerde inrichtingsvoorschriften bevat. Om toch enige richtlijn te kunnen geven over hoe het lokaal bestuur wenst om te gaan met nieuwe projecten of met verbouwingen, heeft de gemeenteraad op 28 oktober 2021 een richtlijn goedgekeurd. Deze richtlijn heet “Beleidsmatig gewenste ontwikkeling voor wonen in Rumst” of kort gezegd: “BGO wonen Rumst”.

Bij het opmaken van de richtlijnen werd er maximaal ingespeeld op de uitdagingen rond klimaat waarmee de gemeente Rumst te maken krijgt en is er aandacht voor maximale ontharding en vergroening binnen het bebouwd weefsel.

De BGO werd opgemaakt volgens de omzendbrief die de provincie Antwerpen daarover heeft opgesteld. Alvorens de BGO door de gemeenteraad werd goedgekeurd, werd een ontwerp voorgelegd aan de dienst ruimtelijke planning van de provincie Antwerpen. Op basis van de opmerkingen die uit dit overleg kwamen, werd de BGO aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad na gunstig advies van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Omdat de opmerkingen van de provincie over de BGO eerder technisch van aard waren zonder echt aan de inhoud te raken, wensen we nu de BGO al te gebruiken als richtlijn bij de beoordeling van bouwdossiers.

Deze BGO wordt gezien als een voorloper van een verordening over het wonen in Rumst. Een verordening is een strak juridisch instrument waarbij niet of nauwelijks kan afgeweken worden van de opgenomen regels. Daarom is het nu belangrijk dat we eerst aan de hand van de BGO willen aftoetsen of alle regels die erin zijn opgenomen, ook in de praktijk goed kunnen toegepast worden zodat we later een goed bruikbare verordening kunnen hanteren die een goede rechtszekerheid biedt voor iedereen die in onze gemeente wenst te bouwen of te verbouwen.

Regelgeving

Ben je benieuwd hoe we in de toekomst de regels rond bouwen en verbouwen in de gemeente Rumst wensen toe te passen? Neem dan zeker een kijkje in het document dat je onderaan deze webpagina kan downloaden.

Meer info

Heb je toch nog vragen over de verschillende voorschriften en regels? Stel ze gerust via omgeving@rumst.be.

Naar top