Belastingsvermindering voor renovatieovereenkomst

Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten wanneer je geld uitleent voor renovatiewerken ook gekend als de "mama-papa-lening".

Voor wie

Voordeel voor wie geld leent aan iemand
Wie geld leent aan een familielid of kennis voor renovatiewerken aan een pand dat is geregistreerd als

 • leegstaand
 • verwaarloosd
 • onbewoonbaar 
 • ongeschikt

kan hiervoor een belastingvermindering krijgen. Voorwaarde is dat de lener (of een van de leners) er zelf voor minstens 8 jaar in gaat wonen.

De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar, zolang de lening loopt en de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Bij leningen tot 25.000 euro bedraagt de belastingvermindering 2,5% van het geleende bedrag (berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen). Bij grotere leningen geldt het maximumtarief van 625 euro.

Voordelen voor de lener
De lener krijgt een goedkope lening zonder verdere kosten. Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien een vermindering krijgen van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen, (het zogenaamde “renovatieabbatement ”).

Voorwaarden

 1. Het pand staat bij de start van de lening in 
  • het leegstandsregister, beheerd door de gemeente en tot 31 december 2009 door Wonen Vlaanderen, of 
  • de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, beheerd door RO-Vlaanderen, of 
  • de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, beheerd door Wonen Vlaanderen.  U kunt die lijsten inzien bij de huisvestingsdienst of de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. 
 2. Het pand mag niet langer dan 4 jaar in deze lijst staan.
 3. De lener (of minstens één van de leners) moet het pand na renovatie minstens 8 jaar zelf bewonen (als hoofdverblijfplaats). Let op: als de lener het pand vroeger verlaat, kan de fiscus het onterecht genoten belastingvoordeel terugvorderen!
 4. De duur van de renovatieovereenkomst mag niet langer dan 30 jaar bedragen. 
 5. De kredietgever mag geen zakelijke rechten (bv. eigendom of vruchtgebruik) hebben op het pand tijdens de duur van de overeenkomst of in de vijf jaar ervoor. 
 6. De eventuele interest op de lening mag niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor sociale leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst 
 7. Tijdens de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever zelf geen lener zijn in een andere renovatieovereenkomst. De lener mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever, noch lener zijn in een andere renovatieovereenkomst. 
 8. De kredietgever en de lener zijn beiden natuurlijke personen (geen vennootschappen of verenigingen).

Hoe aanvragen

Een attest aanvragen om aanspraak te kunnen maken op de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten 

 1. Je stelt een renovatieovereenkomst op met het modelformulier renovatieovereenkomst en laat dit ondertekenen door kredietgever en lener.
 2. Je stuurt de ondertekende overeenkomst binnen 45 dagen aangetekend naar de afdeling Tegemoetkomingen- contactpunt belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten, of bezorgt ze tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres.

- Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgen de lener en de kredietgever hiervan een bevestiging. De kredietgever krijgt ook een registratienummer.
- Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan meldt Wonen-Vlaanderen dit alleen aan de kredietgever. Die kan bezwaar indienen, waarna Wonen-Vlaanderen binnen 30 dagen een beslissing neemt over de registratie.

3. Vervolgens meldt de kredietgever (aan de hand van zijn registratienummer) aan Wonen-Vlaanderen:

- de begin- en einddatum van de renovatiewerkzaamheden
- de datum en het bedrag van elke kapitaalsopname door de kredietnemer
- de datum waarop de lener het pand heeft betrokken als hoofdverblijfplaats


Voeg vervolgens het attest bij je belastingaangifte

 • Voor 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin waarin aan Wonen-Vlaanderen werd gemeld dat de (of een) lener de woning heeft betrokken, bezorgt het agentschap aan de kredietgever het eerste attest voor belastingvermindering voor de renovatieovereenkomst.
 • De kredietgever vult op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens in, en voegt er het attest van Wonen-Vlaanderen bij. (Hulp nodig bij het invullen van je aangifteformulier? Bel dan de F.O.D. Financiën)
 • Voor 31 mei van elk aanslagjaar krijgt de kredietgever een nieuw attest, zolang de overeenkomst loopt en de lener in de woning blijft wonen (als hoofdverblijfplaats). Let op: als de lener minder dan 8 jaar in de woning blijft wonen, kan de fiscus het onterecht genoten belastingvoordeel terugvorderen. We raden dan ook aan om in de renovatieovereenkomst een clausule op te nemen die bepaalt dat de lener dit bedrag aan de kredietgever terugbetaalt, als hij de woning na minder dan 8 jaar verlaat.

Meer info

www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-en-voor-wie-de-belastingvermindering-voor-renovatieovereenkomsten

Naar top