Belastingen en BTW

DIRECTE BELASTINGEN EN BTW

Door openbare werken kan je onderneming buiten je wil om liquiditeitsproblemen ondervinden.
Het is best mogelijk dat je niet meteen aan de belastingplicht kan voldoen. 

De enige persoon die je faciliteiten (bijkomende termijn of spreiding) voor de betaling van je belasting kan toekennen, is de ontvanger van de belastingen. Richt je onmiddellijk tot hem. Zijn gegevens vindt je op de documenten die je door de invorderingsdiensten werden opgestuurd. 

  • voor tijdelijke problemen kan je beroep doen op een gespreide betaling van de verschuldigde belastingen (het zogenaamde gemak van betaling).
  • voor ernstige moeilijkheden kan je een vrijstelling van nalatigheidsintresten krijgen voor de directe belastingen.
  • voor zeer ernstige liquiditeitsproblemen kan je via een gemotiveerd schriftelijk verzoek onbeperkt uitstel vragen.

Voor de btw zijn er geen faciliteiten mogelijk.

Hoe aanvragen

Stuur je schriftelijke aanvraag, met onder andere een juiste omschrijving van de financiële toestand naar de ontvanger van de belastingen. Bij weigering van je aanvraag zal de betrokken ontvanger zijn beslissing motiveren. Het hinderattest geldt enkel als motiveringsbewijs van je aanvraag.

 

TERUGBETALINGEN EN VOORAFBETALINGEN

Wanneer je onderneming door openbare werken in de problemen komt, kan je een terugbetaling van voorafbetalingen aanvragen.

Hoe aanvragen

Je moet je aanvraag schriftelijk richten aan de Dienst Voorafbetalingen van de FOD Financiën. Voeg bij de aanvraag een verklaring op eer waarbij je bevestigt dat je onderneming schade heeft geleden. Deze verklaring moet mee ondertekend zijn door een ontvanger, een erkend boekhouder of een accountant. Tevens voeg je het hinderattest als motivatie van je aanvraag toe.

Meer info

FOD Financiën - Dienst Voorafbetalingen North Galaxy
Koning Albert II-laan 33, bus 42 - 1030 Brussel
tel. 02 576 40 40 | fax 02 579 95 10
website: http://minfin.fgov.be

Naar top