Baangrachten

Baangrachten worden onderhouden door de gemeente of de rioolbeheerder Pidpa en de aanwonenden. Problemen kunnen gemeld worden via een meldpunt.

Indien de bereikbaarheid van een eigendom of perceel bemoeilijkt wordt door een baan­gracht, kan je bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen om de gracht te overwel­ven.

Voorwaarden

Er wordt maximum vijf meter breedte toege­staan. Elke afwijking hiervan dient schrifte­lijk en gemotiveerd aangevraagd te worden. Vermeld de reden voor deze aanvraag en voeg een duidelijk plan toe.

Hoe aanvragen

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en gericht te worden aan het college van Burge­meester en Schepenen, Koningin Astridplein 12 te 2840 Rumst.

Na nazicht door onze technische dienst wordt de aanvraag op het college van Burgemees­ter en Schepenen besproken. De technische dienst stelt op basis van het retributieregle­ment een raming van de kostprijs op voor het uitvoeren van werken. De werken gebeuren door het gemeentebestuur. Op de zitting van het college van Burgemeester en Schepenen wordt beslist of de aanvraag al dan niet goed­gekeurd wordt.

De collegebeslissing wordt samen met de raming van de kostprijs overgemaakt aan de aanvrager. De aanvrager wordt verzocht dit document voor akkoord te ondertekenen en terug te zenden. Na ontvangst hiervan wordt overgegaan tot uitvoering van de werken, waarna een definitieve afrekening wordt op­gemaakt. Op basis daarvan worden de wer­ken gefactureerd.

Naar top