Nieuw RUP voor het bedrijventerrein Laerevelden en omgeving

Het gemeentebestuur werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het bedrijventerrein Laerevelden in Reet.

Het huidige BPA Laerevelden is aan vervanging toe

Voor dit bedrijventerrein en omliggende gronden is nu het Bij zonder Plan van Aanleg (BPA) Laerevelden van toepassing. In dit BPA zij n stedenbouwkundige voorschriften voor het lokaal bedrijventerrein aan de Steenweg op Waarloos, een landbouwzone langs Kneukelputlei en Varenbroekstraat, en de woningrij en langs de Steenweg op Waarloos en eerste deel van de
Kneukelputlei vastgelegd.

Heel wat gronden in het bedrijventerrein zijn vandaag echter niet of onderbenut. Sommige percelen zijn moeilijk te ontsluiten of niet efficiënt te gebruiken. De Steenweg op Waarloos werd heraangelegd waardoor de ontsluiting van de bedrijven naar de steenweg in de toekomst veiliger kan worden georganiseerd. Het huidige BPA biedt echter onvoldoende houvast om het bedrijventerrein beter te kunnen benutten, veiliger te ontsluiten en beter in te passen in zij n omgeving.

De eerste stap naar een nieuw plan voor Laerevelden

Het lokaal bestuur van Rumst heeft daarom beslist om het BPA te vervangen door een nieuw plan, het RUP Laerevelden. 
De voornaamste doelstellingen van het RUP zijn:

  • Efficiënte en duurzame ontwikkeling van het bedrijven terrein Laerevelden.
  • Veilige ontsluiting van het bedrijventerrein.
  • Betere inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving.Voor het landbouwgebied en de woonstroken zal het RUP geen wijzigingen inhouden.

De uitwerking en goedkeuring van dit RUP Laerevelden zal het wettelijk voorgeschreven planningsproces doorlopen. De eerste stap is nu gezet. 

Op 19 februari 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota voor het RUP Laerevelden goed. In deze startnota wordt verduidelijkt welke de doelstellingen van het plan zijn en hoe deze in het latere RUP vertaald kunnen worden. In deze fase is de toekomstige inrichting van het bedrijventerrein nog niet beslist.

Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt:

  • Hoe het bedrijventerrein intern georganiseerd kan worden?
  • Hoe het in de toekomst ontsloten kan worden naar de Steenweg op Waarloos?
  • Waar welk type van bedrijven kan worden ingepast?

In de startnota wordt tevens onderzocht of het plan mogelijke milieueffecten kan hebben en of deze effecten verder moeten worden onderzocht, om zo bij de verdere ontwikkeling van het RUP rekening te kunnen houden. Tegelijkertijd is ook een procesnota opgemaakt waarin het te doorlopen planningsproces wordt beschreven.

Planning

  • Er werd een publieke raadpleging georganiseerd over de startnota van 11 maart tot en met 9 mei 2024 en een infomoment op 12 maart 2024 georganiseerd. Het verslag van het infomoment kan je onderaan deze pagina terugvinden.
  • Het planteam gaat nu aan de slag met de binnengekomen adviezen en inspraakreacties. Op basis daarvan zal verder onderzoek en overleg aangegaan worden. Dit moet toelaten om duidelijke keuzes te kunnen maken en deze door te vertalen naar een meer uitgewerkt voorstel van RUP.
  • Over dat voorstel van RUP zal opnieuw een advies worden gevraagd aan verschillende overheidsinstanties (fase voorontwerp RUP). Op basis daarvan zal een ontwerp RUP worden uitgewerkt, waarover een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd. Er is daarvoor nog geen concrete timing. Dit openbaar onderzoek zal in elk geval op voorhand aangekondigd worden, onder andere op deze webpagina.

Downloads

Naar top