Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen wil in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, maar dan moeten we daar nu al over nadenken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de provincie Antwerpen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte.

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050. Het bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast.Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat een strategische visie en 3 beleidskaders:

  1. Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit;
  2. Levendige kernen;
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte. 

Op 20 september 2023 keurde het Team Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid het definitief plan-MER, horende bij het Beleidsplan Ruimte, reeds goed.

Het Beleidsplan Ruimte herdefinieert het ruimtegebruik in de provincie Antwerpen. Deze visie op (middel)lange termijn zet de lijnen uit om de schaarse ruimte anders te gebruiken en dit ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).

Vanaf nu kan u alle documenten, horende bij de definitieve vaststelling raadplegen via de provinciale website : provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

Naar top